Høring av søknad om tillatelse til utfylling av sand på sandstrender i Fredrikstad kommune

Høringsfrist:
29. februar 2024

Fredrikstad kommune har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling av sand på fire sandstrender (gbnr. 687/40, 61/2, 425/26 og 657/5) i Fredrikstad kommune.

Publisert 29.01.2024

Sammendrag av søknad

Fredrikstad kommune har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i forbindelse med å opprettholde god strandkvalitet til rekreasjon og strandlek på seks strender. Vi har vurdert at utfylling på 2 av strendene, Foten (gbnr. 60/39) og Tangen (gbnr. 432/31) ikke ville føre til nevneverdig forurensning og disse trenger derfor ikke tillatelse etter forurensningsloven.

Denne høringen gjelder for utfylling på strender ved Bevø (gbnr. 687/40), Dypeklo (gbnr. 61/2), Enhuskilen (gbnr. 425/26) og Vispen (gbnr. 657/5). Det er søkt om gjentagende påfylling over ti år. Det skal benyttes masser fra løsmasseområde Mona, Eidsberg, som er av samme type som tidligere har blitt fylt ut på strendene. Sanden skal legges ut fra land ved hjelp av hjullaster, traktor eller liten gravemaskin.

Ved Bevø (gbnr. 687/40) er det planlagt å fylle ut 21 tonn sand hvert andre år i en periode på ti år. I Naturbase (2024) er det registrert Bløtbunnsområder av viktig verdi i tilknytning til tiltaksområdet. Det er også registrert et ålegressamfunn av lokalt viktig verdi og strandeng og strandsump av viktig verdi i nærheten av tiltaksområdet. Bevø er verdsatt som et svært viktig friluftslivsområde som er tilrettelagt for allmennheten ved flere fasiliteter. Stranden beskrives som barnevennlig og ble sikret med statlige midler i 1969.

Ved Dypeklo (gbnr. 61/2) er det planlagt å fylle på 22 tonn sand hvert andre år i en periode på ti år. I Naturbase (2024) er det registrert et bløtbunnsområde av viktig verdi i tilknytning til tiltaksområdet. Dypeklo beskrives som en populær badeplass som er verdsatt som et svært viktig friluftslivsområde. Stranden er tilrettelagt for allmenheten ved flere fasiliteter. Sandstranden ble trolig etablert for ca. 35 år siden.

Ved Enhuskilen (gbnr. 425/26) er det planlagt å fylle på 41 tonn sand hvert andre år i en periode på ti år. I Naturbase (2024) er det registrert bløtbunnsområder av lokalt viktig verdi i tilknytning til tiltaksområdet. Enhuskilen beskrives som en barnevennlig strand tilrettelagt for allmenheten ved flere fasiliteter. Badeplassen er verdsatt til å være et svært viktig friluftslivsområde. Badeplassen ble statlig sikret som friluftslivsområde i 1984.

Ved Vispen (gbnr. 657/5) er det planlagt å fylle på 43 tonn sand hvert femte år i en periode på ti år. I Naturbase (2024) er de registrert ålegressamfunn av svært viktig verdi, poller av svært viktig verdi og bløtbunnsområde av viktig verdi i tilknytning til tiltaksområdet. Vispen beskrives som et svært viktig friluftslivsområde. Badeplassen blir mye brukt av barnefamilier, skoleklasser og barnehager i Skjærviken. For å ivareta rekreasjonsverdier knyttet til Hunnebunn og Vispen badeplass, får Vispen sjøsenter tilskudd til årlig manuell algefjerning. Området er i høy grad tilrettelagt for friluftsliv ved flere fasiliteter. Vispen ble statlig sikret i 2016.

Utkjøring av sand til strendene skal foregå på vinterhalvåret når det er tele i bakken. Det skal også kun fylles sand på landarealet.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Statsforvalteren innen 29. februar 2024. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til sfovpost@statsforvalteren.no, eller per post til Statsforvalteren i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med referanse «høringsuttalelse i sak 2023/46061».

Informasjon om videre saksgang

Etter at eventuelle høringsuttalelser har kommet inn til Statsforvalteren i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Statsforvalteren fatter vedtak i saken.

Høringsfrist:
29. februar 2024