Søknad om utslippstillatelse – anleggsarbeid E18 Lysaker til Ramstadsletta

Høringsfrist:
10. november 2020 23:30

Statens vegvesen søker Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp i anleggsfase for bygging av E18 Lysaker til Ramstadsletta

Publisert 08.10.2020

Statens vegvesen søker om utslippstillatelse etter forurensningsloven i forbindelse med anleggsarbeid i tilknytning til entreprisene E102 og E103 for utbygging av E18 Lysaker-Ramstadsletta.

Anleggsarbeidene vil kunne medføre fare for forurensning i form av utslipp til vann, grunn og luft. Anleggsarbeidet for E102 Fornebukrysset og Strand vil hovedsakelig ha utslipp etter rensing til Holtekilen. Noe vann vil pumpes til utløpet av Lysakervassdraget, nedstrøms Jernbanebrua. Resipienten for anleggsarbeidene i E103 Strand – Ramstadsletta er Solvikbukta. Renset tunneldrivevann er planlagt til kommunalt spillvannsnett.

Tiltaket er regulert etter plan- og bygningsloven. Høringen gjelder kun behandling av tiltaket etter forurensningsloven.

Søknaden med tilhørende dokumenter kan leses i sin helhet i menyen til høyre.

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 10.11.2020. Vi ber om at uttalelsen gis skriftlig på e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, Pstboks 325, 1502 Moss.

Uttalelsen må merkes med referanse 2020/19149.

Etter at høringsinnspillene har kommet inn til Fylkesmannen i Oslo og Viken, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Fylkesmannen fatter vedtak om tillatelse og vurderer nærmere hvilke vilkår som skal settes.