Søknad om tillatelse etter forurensningsloven - Hansa Borg Bryggerier avdeling Sarpsborg

Høringsfrist:
4. juni 2020 23.30

Hansa Borg Bryggerier avdeling Sarpsborg søker om ny tillatelse etter forurensningsloven til bryggeri på Per Gyntveien 2-4, i Sarpsborg kommune. Bedriften søker om økt produksjon ved bryggeriet og økt utslipp av prosessavløpsvann til kommunalt nett.

Publisert 20.04.2020

Bakgrunn

Hansa Borg Bryggerier avdeling Sarpsborg har i dag en tillatelse etter forurensningsloven datert 28.04.1978, med siste endring datert 22.06.1993. Denne tillatelsen er utdatert da den ikke er i samsvar med moderne vilkår satt for tilsvarende virksomheter i Norge. På bakgrunn av dette har Fylkesmannen bedt bedriften søke om ny tillatelse.

Sammendrag av søknad

Hansa Borg Bryggerier avdeling Sarpsborg er en bryggeri– og drikkevareaktør der det produseres øl, cider og mineralvann. Bryggeriet søker om å øke produksjonsvolumet og øke påslippsmengder til kommunalt spillvannsnett. De søker om å få produsere totalt 40 millioner liter drikkevarer, noe som utgjør en økning på ca. 160 % i forhold til dagens produksjonsvolum. Det søkes om å utvide antall produksjonsdager fra 250 dager til 300 dager. Det skal fortsatt ikke produseres på søndager og på helligdager.

Økt produksjonsvolum vil føre til noe økt transportmengde, men bryggeriet mener det vil bli lite merkbart for bedriftens naboer. Det vil i snitt kjøre 13 flere kjøretøy på kjørevei inn og ut av bedriften, hver dag.

Bedriftens utslipp til luft og vann samt støy er beskrevet i søknaden.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

Eventuelle uttalelser til søknaden sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 04.06.2020. Uttalelser sendes skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, Postboks 325, 1502 Moss. Merk uttalelsen med: Saksnummer: 2019/48819.

Informasjon om videre saksgang

Etter at høringsinnspillene har kommet inn til Fylkesmannen, vil de bli forelagt søker til uttalelse, før Fylkesmannen fatter vedtak om tillatelse blir gitt og eventuelt på hvilke vilkår.