Søknad om peling i sjø ved Kattegat kai på Holmen i Drammen kommune

Høringsfrist:
28. februar 2020

Drammensregionens Interkommunale Havnevesen har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til peling i sjø ved Kattegat kai på Holmen i Drammen kommune. 

Publisert 27.01.2020

Drammen havn søker om tillatelse etter forurensningsloven i forbindelse med forlengelse av Kattegat kai (gbnr. 113/602). Eksisterende kai skal forlenges i sydlig retning med ca. 200 meter. I forbindelse med byggingen av ny kai, planlegges det å nedsette 84 peler innenfor et område på 3000 m2. I tillegg skal det graves og planeres i eksisterende fyllingsskråning under fremtidig kai og i motfylling foran kai. Gravearbeidene under vann inngår i et tiltaksområde på ca. 5000 m2. Det er påvist forurensede sedimenter i det aktuelle tiltaksområdet.

Søknaden med tilhørende dokumenter kan leses i sin helhet i menyen til høyre. 

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden

En eventuell uttalelse til søknaden må sendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken innen 28.02.2020. Vi ber om at uttalelser til søknaden gis skriftlig per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eller per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Uttalelser må merkes med referanse 2019/59828. 

Etter at uttalelser har kommet inn til Fylkesmannen, vil de bli forelagt søker for uttalelse. 

Høringsfrist:
28. februar 2020