Statusrapportering for 2022

De regionale støtteapparatene har i 2022 rapportert på status for Leve hele livet arbeidet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 10.01.2023

Statsforvalteren har ansvar for å koordinere dette arbeidet og oversende rapportene til Helsedirektoratet.

November-rapporten

Rapporten gir et godt og utdypende bilde av status for arbeidet med Leve hele livet-reformen, og tar utgangspunkt i de regionale støtteapparatene sin lokale kunnskap og informasjon som er hentet fra kommunene i egne fylker.

Vårt inntrykk er at kommunene i Oslo og Viken jobber godt med de fleste av reformens innsatsområder. Det er lokale variasjoner i måten den enkelte kommunen løser oppgavene. Det er flere faktorer som bidrar til dette:

  • grad av forankring
  • forståelse av om det er en helsereform eller en samfunnsreform
  • samarbeid mellom de ulike sektorene
  • avsatt tid og ressurser til gjennomføring
  • kontinuerlig fokus blant politisk og administrativ ledelse

Helsedirektoratet har laget en oppsummering av rapportene fra embetene. Rapporten finner du i lenken til høyre.

Veien videre

Reformperioden for "Leve hele livet" er inne i sitt siste år i 2023.  Statsforvalteren skal veilede kommunene til å sette kompetanseutvikling og innovasjonsarbeid i system for varige endringer fremfor enkeltstående prosjekter og piloter. Dette skal også bidra til å skape en god overgang til Bo trygt hjemme-reformen.

Reformen skal bygge videre på arbeidet med Leve hele livet og andre nasjonale satsinger. Planen er at det skal legges frem en stortingsmelding i løpet av våren 2023. I mellomtiden er det viktig at kommunene jobber for å føre videre og videreutvikle levende lokalsamfunn som skal være gode å bo og være gamle i.