Leve hele livet

Oppdatert 28.02.2024

Reformen «Leve hele livet» er gjennomført, men arbeidet med å skape aldersvennlige samfunn fortsetter. I satsingen «Fellesskap og mestring - bo trygt hjemme» er målet å skape et aldersvennlig samfunn preget av åpenhet, trygghet og fellesskap. Det overordnede målet er å bidra til at eldre kan bo trygt hjemme lengst mulig.  

Satsingen er tverrfaglig og har fire innsatsområder:

  • levende lokalsamfunn
  • boligtilpassing og planlegging
  • kompetente og myndiggjorte medarbeidere
  • trygghet for brukere og støtte til pårørende

Det gode arbeidet som er gjort i «Leve hele livet» skal videreføres i «Bo trygt hjemme». Helsedirektoratet jobber med en nasjonal handlingsplan for hvordan flere eldre kan bo trygt og godt i egen bolig lengst mulig. 

Dialogmøter og læringsnettverk

Statsforvalteren har hatt en sentral rolle i å koordinere arbeidet knyttet til «Leve hele livet». Statsforvalteren gav alle kommuner tilbud om dialogmøter og sørget for at alle kommuner ble invitert inn i læringsnettverk. Statsforvalterne er en del av det regionale støtteapparatet, der også KS og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester er med. Vi har ikke fått oppdrag i den nye satsingen enda.

Vis mer

Regionalt støtteapparat Oslo og Viken

Det regionale støtteapparatet består av KS regionalt, representant fra byrådsavdeling for eldre, helse- og innbyggertjenester Oslo kommune som ivaretar KS sine oppgaver på vegne av Oslo kommune, ledere av Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) i vårt område, representant fra Senter for omsorgsforskning og Statsforvalteren. 

Vi har ansvar for spredning og implementering av Meld. St 15(2017-2018), Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre og skal koordinere det regionale støtteapparatet for reformperioden.

Oppgavene til det regionale støtteapparatet

  • Mobilisere og engasjere alle kommunene i sitt fylke
  • Spre kunnskap om reformen - innhold og virkemidler
  • Gi tilbud om støtte og veiledning til utvikling, iverksetting og evaluering av lokalt planarbeid
  • Invitere til nettverksarbeid og erfaringsdeling mellom kommunene

På grunn av pandemisituasjonen er arbeidet med Leve hele livet forsinket i forhold til opprinnelig plan. I tillegg er det slik at kommunene i ulik grad har hatt/har kapasitet til å jobbe med reformen både i 2020 og 2021, noe som gjør at det er stor variasjon mellom kommuner på hvor langt de har kommet i arbeidet med reformen. Det betyr at det regionale støtteapparatet vil i 2021 legge til rette for støtte til kommuner i sluttføring av Fase 2 (planfasen) i reformen, bistå i overgangen til Fase 3 (gjennomføringsfasen), og støtte kommunene som er i Fase 3. Se hele gjennomføringsplanen i lenken til høyre.

Statsforvalteren skal følge opp kommunene slik at de senest innen utgangen av året har satt reformen på dagsorden og utarbeidet planer for hvordan reformen skal gjennomføres lokalt. Statsforvalteren skal videreføre samarbeidet med KS og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT), samt samarbeide med fylkeskommunene, regionale fagmiljø, fylkeseldreråd og aktuelle organisasjoner om videre gjennomføring i tråd med fasene i reformen.


Publisert 10.01.2023

Statusrapportering for 2022

De regionale støtteapparatene har i 2022 rapportert på status for Leve hele livet arbeidet.


Publisert 14.09.2022

Halden kommune nominert til pris!

Årets Leve hele livet-pris vil gå til en kommune som har jobbet spesielt godt med å engasjere og involvere seniorbefolkningen og som jobber for samskaping med sivilsamfunn, frivillige og næringsliv.


Publisert 06.07.2022

Hvordan måle effekter og resultat av lokale tiltak i Leve hele livet reformen

Hovedfokuset i Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre er å skape et mer aldersvennlig Norge, og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overgang i tjenestene.


Publisert 05.07.2022 av Monica Carmen Gåsvatn

Viken verksted Leve hele livet og Aldersvennlig Norge

Regionalt støtteapparat for Leve hele livet i Oslo og Viken og Senteret for et aldersvennlig Norge inviterer til et verksted der kommunene får inspirasjon til å utvikle det tverrsektorielle samarbeidet for å kunne nå målene for et aldersvennlig samfunn.


Publisert 10.06.2022

Matglede og det naturlige kjøkken

- Vi trenger en påminnelse om at vi kan skape en god dag. Ikke bare for oss selv, men også for andre, sier korpsmedlem Sebastian Engh. Her forteller han litt om sine refleksjoner rundt matglede, matvarer i sesong og samarbeid. 


Publisert 27.05.2022

Leve hele livet - prisen 2022

Vi i det regionale støtteapparatet i Oslo og Viken ønsker å invitere deg til å nominere verdige kandidater til årets pris. Forslag til kandidater må sendes inn innen 15.08.2022. Vi ser frem til å få mange gode forslag!


Publisert 27.05.2022

Eldrerådskonferanse i Viken med hovedtema "Leve hele livet"

I samarbeid med Statsforvalteren i Oslo og Viken inviterer eldrerådet i Viken til eldrerådskonferanse for de kommunale eldrerådene 1.-2.juni.


Publisert 28.04.2022

Slik planlegger vi alderdommen

Nærmere 8 av 10 nordmenn mener at den enkelte må ta større ansvar for å sikre seg en god alderdom. Allerede fra 45 års-alderen har de fleste av oss gjort oss tanker om hvordan vi vil ha det, eller lagt planer for pensjonisttilværelsen.


Publisert 25.04.2022

Matgledekampanje


Publisert 08.03.2022

Underveisrapport Leve hele livet

Underveisrapporten "Leve hele livet i kommunene" fra OsloMet er offentliggjort. Rapporten undersøker hvordan kommunene forstår, vurderer og arbeider med Leve hele livet - reformen.