Ivareta naturmangfold i kommunal planlegging

Søknadsfrist:
11. februar 2024
Målgruppe:
Kommunene
Ansvarlig:
Miljødirektoratet
Hvem kan søke:
Kommunene
Enkeltbekkasin Foto: Svein Einar Stuen / Statsforvalteren.

Kommunene kan søke midler for utarbeiding av kommunedelplan for naturmangfold, for å sikre at dette blir veid og ivaretatt i kommunal planlegging. I tillegg er det nå mulig å søke om midler til "planvask".

Publisert 09.01.2024

Kommunene har det primære ansvaret for å sikre at hensynet til naturmangfold blir ivaretatt i de områdene som ikke er særskilt juridisk vernet. Dette krever 

 • oversikt over hva som fins av viktig områder for naturmangfold i kommunen, 
 • kunnskap om hvor det kan være verdifullt naturmangfold, uten at dette er kartlagt, samt
 • politisk og administrativ forståelse for betydningen av å ta vare på naturmangfoldet i kommunelandskapet, og de økologiske sammenhengene dette er en del av. 

Med et økende press for utbygging er politisk forankring av betydningen av bærekraftig arealforvaltning spesielt viktig (jf. FN's bærekraftsmål nr 15, "Livet på land") . En egen kommunedelplan for naturmangfold vil kunne bidra til dette, særlig om mål og tiltak blir videreført i kommueplanens samfunnsdel med tilhørende handlingsprogram.

Miljødirektoratets tilskudd kan både brukes til

 • utarbeiding av nye kommuedelplaner, og til
 • revidering av eksisterende planer. 

"Planvask"

Kommunal planlegging over år har ført til at det mange steder er satt av områder til utbyggingsformål (inkludert spredt bebyggelse) som 

 • ikke lenger er aktuelle å bygge ut, eller 
 • ikke bør bygges ut fordi det f.eks.
  • foreligger ny kunnskap om verdien av økosystemtjenester (som f.eks. verdien av myr som karbonlager), eller
  • det foreligger ny kunnskap om områder som har særskilt verdi for naturmangfoldet. 

Det forventes at kommunene ikke lager planer som medfører forbruk av nye naturområder ut over det som er strengt nødvendig, samt at hensynet til naturmangfold ivaretas, bl.a. ved at kommunene -

"Ved revidering av kommuneplanens arealdel vurderer om tidligere godkjent arealbruk skal endres av hensyn til klima, naturmangfold, kulturmiljø, jordvern, reindrift, klimatilpasning, samfunnssikkerhet og et hensiktsmessig utbyggingsmønster."  -

(jf. kap. 5.3 i "Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging).

Noen kommuner er i gang med dette arbeidet, jf. oppslag i NRK: "Kommune-Norge drukner i gamle planer".

Miljødirektoratet har nå også åpnet for at det kan søkes om tilskudd til å gjennomføre slik "planvask" for å ivareta hensynet til naturmangfold! 

Se hjemmesidene til Miljødirektoratet for nærmere informasjon.

Søknadsfrist:
11. februar 2024
Målgruppe:
Kommunene
Ansvarlig:
Miljødirektoratet
Hvem kan søke:
Kommunene