Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Søknadsfrist:
15. oktober 2023
Målgruppe:
Jordbruksforetak som driver med husdyr- og/eller planteproduksjon.
Ansvarlig:
Landbruksavdelingen i kommunene
Hvem kan søke:
Jordbruksforetak som driver med husdyr- og/eller planteproduksjon, kan søke produksjons- og avløsertilskudd. Foretaket må oppfylle visse vilkår for å være berettiget tilskudd, foretaket må blant annet være registrert i Enhetsregisteret og drive vanlig jordbruksproduksjon.

15. oktober er søknadsfrist for del 2 av søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd. Søknad kan leveres fra 1. oktober (telledato). 

Publisert 05.07.2023

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for flere tilskuddsordninger som foretak med husdyr- og/eller planteproduksjon kan søke på. Tilskudd utmåles som hovedregel ut fra det antallet dyr foretaket ditt disponerer på telledato og det antall dekar jordbruksareal foretaket ditt disponerer i vekstsesongen.

Foretaket må oppfylle de vilkårene som gjelder for den produksjonen foretaket søker tilskudd for. Vilkårene finner du i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket og i jordbruksavtalen. Se også søkeveiledningen for produksjons- og avløsertilskudd for informasjon og veiledning om hvordan man søker. Se også kommentarer til forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket for mer informasjon om regelverket.

Når søknaden er levert kan du endre opplysningene frem til 29. oktober. Du kan levere søknaden i inntil 14 dager etter søknadsfristen, det vil si innen 29. oktober, mot et trekk på 1 000 kroner per dag fristen er overskredet. Søknader levert senere enn 14 dager etter søknadsfristen vil bli avvist.

Har du spørsmål knyttet til produksjonstilskudd og avløsertilskudd, ta kontakt med landbruksavdelingen i den kommunen du bor i.

Statsforvalteren veileder og kontrollerer kommunene, behandler dispensasjonssøknader og klager.

Søknadsfrist:
15. oktober 2023
Målgruppe:
Jordbruksforetak som driver med husdyr- og/eller planteproduksjon.
Ansvarlig:
Landbruksavdelingen i kommunene
Hvem kan søke:
Jordbruksforetak som driver med husdyr- og/eller planteproduksjon, kan søke produksjons- og avløsertilskudd. Foretaket må oppfylle visse vilkår for å være berettiget tilskudd, foretaket må blant annet være registrert i Enhetsregisteret og drive vanlig jordbruksproduksjon.