Kartlegging av naturtyper i Bodø og Vestvågøy 2024

Semi-naturlig eng er en av naturtypene som kartlegges etter Miljødirektoratets instruks. Naturtypen har ofte et stort artsmangfold av karplanter, sopp og insekter. Foto: Statsforvalteren i Nordland.

Sommeren og høsten 2024 blir det gjennomført naturtypekartlegging i deler av Bodø og Vestvågøy kommuner. Kartleggingen er en del av en nasjonal satsing for å bedre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur og ta bedre vare på naturmangfoldet.

Publisert 13.05.2024

Hvorfor kartlegger vi naturtyper?

Målet med kartleggingen er å få på plass kartfestet informasjon om hvor det finnes naturtyper som er viktige for artsmangfoldet, til bruk i blant annet arealplanlegging. Stedfestet informasjon om natur som er tilgjengelig tidlig i en arealplanprosess vil gjøre det enklere å ta hensyn. I tillegg kan det bidra til mer effektivitet og forutsigbarhet i planprosesser. Kartleggingen kan også være nyttig for grunneiere som ønsker å søke om tilskudd til skjøtsel av trua naturtyper i kulturlandskapet. 

Hva skal kartlegges?

Kartleggingen skjer etter NiN-systemet (Natur i Norge), et standardisert system for kartlegging av natur i Norge. Miljødirektoratet har vurdert 111 naturtyper som særlig viktige for naturmangfoldet og som derfor skal kartlegges. Mange av disse er rødlista i Norge, mens andre er viktige leveområder for trua og nær trua arter.

Statsforvalteren har på oppdrag fra Miljødirektoratet foreslått områder for kartlegging av naturtyper i 2024. Forslagene følger i grove trekk innspill som Statforvalteren har fått inn fra kommunene. Det er lagt vekt på områder med utbyggingspress og områder hvor en kan forvente å finne trua eller særlig viktige naturtyper. Miljødirektoratet har brukt forslagene fra Statsforvalteren som grunnlag for sin prioritering av områder for kartlegging. Kartleggingen blir utført av fagbiologer.

Kart over områdene som skal kartlegges i Bodø og Vestvågøy kan sees i menyen til høyre. Resultatene fra kartleggingen vil bli tilgjengelig for alle i Naturbase våren 2025: https://kart.naturbase.no/

Ferdsel på innmark

All ferdsel i forbindelse med kartleggingen vil skje i tråd med friluftsloven sine regler om ferdsel og god ferdselskultur.

Ved kartlegging på innmark, for eksempel gammel, ugjødsla beitemark eller slåttemark, kan det være behov for kartleggeren å gå på innmarksarealer. Derom det er spesielle hensyn som må tas i forbindelse med slik ferdsel, eller du ikke gir samtykke til ferdsel på din innmark, kan du ta kontakt med Statsforvalteren før kartleggingen starter (ca. 1. juni).

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.