Tildeling av midler til fisketiltak i 2019

Foto: Statsforvalteren i Nordland.

Fylkesmannen har nå fordelt kr 800.000,- til tiltak for forvaltning av laks, sjøørret og sjørøye i Nordland.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 27.03.2019

Vi har mottatt 21 søknader om tilskudd til fiskeformål i 2019, med en samlet søknadssum på omkring 4 millioner kroner. Fra Miljødirektoratet har Fylkesmannen i Nordland i år fått en rammebevilgning på kr. 800.000,- til fisketiltak for laks, sjøørret og sjørøye (Kap.1425 post 70), mens vi ikke har fått tildelt noen midler til tiltak for innlandsfisk.

Fordelingen av midlene er gjort ut fra følgende retningslinjer fra Klima- og miljødepartementet: 

«Tilskotsordninga skal medverke til å sikre og utvikle bestandar av ville anadrome laksefisk, og leggje tilrette for fiske etter anadrome laksefisk. Målgruppe for ordninga er frivillige organisasjonar, forskingsinstitusjonar, kommunar og interkommunale organ.» 

Det går videre fram av retningslinjene at følgende tiltak kan få tilskudd:
- Informasjon om og forvaltning av villaks, sjøaure og sjørøye. I 2019 vil også arrangement og informasjonstiltak om villaks i samband med det internasjonale villaksåret få tilskot.
- Anvend forsking og overvaking.
- Tiltak for å betre tilgangen til og moglegheita til fiske for allmenta.
- Tiltak retta mot rekruttering eller stimulering til fiske.

 

Oversikt som viser fordelingen av midler til fisketiltak i 2019
Nr. Søker Tiltaket gjelder/område Total kostnad Søknadsbeløp Bevilget
1 Fusam Forvaltningslag Sa Arbeid med forvaltningsplan for Fustavassdraget 80000 40000 30 000
2 Fusam Forvaltningslag Sa Villaksens år - to arrangementer 55000 30000 18 000
3 Hamarøy kommune Kartlegging av gyteelver for sjøørret i Hamarøy 45800 17000 17 000
4 Naturvernforbundet/NJFF Villaksens år - Seminar og folkefest i Saltdal 155000 45000 30 000
5 Nedre Ranaelva forvaltningslag sa Driftsplanarbeid 40000 20000 10 000
6 Nedre Ranaelva forvaltningslag sa Tiltak/detaljplan habitattiltak sjøørretbekker 50000 40000  
7 Nordnorske Ferskvannsbiologer Sjøørretbestander i Nordland 150000 125000 125 000
8 Norsk institutt for naturforskning Radiotelemetriundersøkelser Vefsna 2019 1315000 55000 55 000
9 Norske Lakseelver Nordland: Regionale møter om anadrom fisk 69000 59000 30 000
10 Norske Lakseelver Nordland: Villaksens dag 2019 175000 105000 50 000
11 Norske Lakseelver Villakshensyn i regulerte vassdrag i Nordland 49000 44000  
12 NTNU-Vitenskaps-museet Kartlegging av områdebruk hos villaks og sjøørret 1532930 1532930  
13 Plahtes Eiendommer Ungfiskundersøkelse i Urvoldvassdraget 2019 39000 39000 10 000
14 Prosjekt Utmark Gytefiskregistreringer 265000 265000 200 000
15 Prosjekt Utmark Driftsplanlegging og pliktig organisering i 2019 90000 90000 60 000
16 Saltdal Elveeierlag Utvikling av driftsplan for vassdraget m/sideelver 40000 40000 10 000
17 Saltdal Elveeierlag Gytefisktelling 2019 140000 140000 40 000
18 Varpavassdraget Grunneierlag Sa Ruseprosjekt i Varpavassdraget 718000 35000 35 000
19 Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning Sa Driftsplanarbeid 2019 40000 20000 20 000
20 Å, Ånes og Svandalen Fiskeforetak SA Videoovervåking av laks i Roksdalsvassdraget 297130 287130 60 000
21 Åbjøravassdraget Elveeierlag Tilskudd til fisketiltak Åbjøravassdraget 666 000 660000  
SUM     6 671 860 4 349 060 800 000

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner