Høring av søknad – Tomma Utvikling AS søker om tillatelse til mudring og utfylling – Vikfjæra og Neset ved Husby på Tomma – Nesna kommune

Høringsfrist:
20. juni 2024
Utsnitt kart over tiltaksområdet

Tomma Utvikling AS søker Statsforvalteren i Nordland om tillatelse etter forurensingsloven til mudring og utfylling i Vikfjæra og Neset ved Husby på Tomma, Nesna kommune. Formålet med tiltaket er å legge til rette for oppføring av nye boenheter, naust og fritidshus (rorbuer). Eksiterende arealer for næringsvirksomhet i området skal samtidig utvides.

Publisert 15.05.2024

Om tiltaket

Som en del av områdeutviklingen på Tomma planlegges en mindre utfylling i de indre områdene av Vikfjæra på Husby. Utenfor næringsområdet på Neset, er det også planlagt utfylling i sjø for å utvide de eksisterende næringsarealene. I tillegg planlegges en utvidelse av eksisterende molo, for å skape en lunere vik. Denne er imidlertid planlagt etablert som en flytemolo, og vil ikke medføre noe utfylling i sjø. Ikke - forurensende masser vil bli nyttiggjort i prosjektet, mens forurensende masser blir levert til godkjent mottak. Tidspunkt for oppstart og varighet avhenger av periode for tillatelse og valg av entreprenør.

Det er søkt om å mudre omtrent 18 000 kubikkmeter masser over ett arealet på rundt 9000 kvadratmeter i Vikfjæra.  Arealet som berøres av utfyllingen er omtrent 3000 kvadratmeter i Vikfjæra og 5000 kvadratmeter på Neset.  Volum for fyllmasser som skal benyttes er om lag 6700 kubikkmeter i Vikfjæra og 28000 kubikkmeter på Neset.

Forurensing i tiltaksområdet

Det er gjennomført en undersøkelse av overflatesediment for forurensingspåvirkning i området hvor tiltakene er planlagt.  Analyseresultater tilsier at områdene nærmest industriområdet på Neset og havna innenfor Neset, er noe preget av organisk belastning.  Overflatesedimentene nærmest land ved Neset er forurenset av kobber i konsentrasjoner tilsvarende svært dårlig tilstand (tilstandsklasse V). På en stasjon, ytterst i Vikfjæra er det registrert antracen i tilsvarende moderat tilstand (tilstandsklasse III). Utover dette er tiltaksområdet lite forurenset, det er ikke registrert annen påvirkning som overskrider tilstand god (tilstandsklasse II).

Høring

Søknaden med vedlegg er publisert under «Dokumenter» på denne siden.  Eventuelle uttalelser til søknaden sendes til sfnopost@statforvalteren.no eller Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø innen 20.06.2024.

Høringsfrist:
20. juni 2024