Forslag om vern av fem skogområder i Nordland

Høringsfrist:
21. juni 2024 23:59
Gammel kalkfuruskog i det foreslåtte verneområdet Høgåsen. Foto: Ulrike Hanssen

Statsforvalteren i Nordland sender på høring verneplan for fem skogområder i Bodø, Rana, Vefsn og Bindal kommuner.

Publisert 18.04.2024

Skogområdene som sendes på høring er vist i tabellen nedenfor:

Område Kommune Areal (daa)
Høgåsen Bodø 741
Ravnålia Rana 1129
Utvidelse av Elsfjorden naturreservat Vefsn 2195
Utvidelse av Eidvatnet naturreservat Bindal 4018
Bogadalen Bindal 457

 

Alle områdene har kommet fram gjennom ordningen med frivillig vern av skog der grunneiere tilbyr staten areal for varig vern. Forslag til verneplan, inkludert forskrifter, kart og oppsummering av innspill til oppstartsmeldinga, ligger under relaterte dokumenter. 

Verneverdier i de foreslåtte verneområdene

De foreslåtte verneområdene består hovedsakelig av eldre skog med naturtyper som kalkgranskog, boreal regnskog og kalkfuruskog. Flere av naturtypene som finnes i områdene er rødlistet, og det er også registrert flere rødlistede arter knyttet til naturtypene. Områdene vil bidra til å nå målet om 10 % skogvern i Norge.

Høringsfrist

Formålet med høringen er å gi grunneiere, brukere av området, samt lokale og sentrale interesseorganisasjoner anledning til å komme med innspill og eventuell ny informasjon som kan være av betydning for den videre verneprosessen. 

Innspill til verneforslagene sendes skriftlig til Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø eller på e-post: sfnopost@statsforvalteren.no innen fredag 21. juni 2024. 

Høringsfrist:
21. juni 2024 23:59