Høring av søkand om mudring - Olagrunnen - Lødingen

Høringsfrist:
1. mars 2024
Kartillustrasjon som viser området som skal utdypes

Kystverket har søkt om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Olagrunnen i Lødingen. 

Publisert 29.01.2024

Om tiltaket

Kystverket har søkt Statsforvalteren i Nordland om tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Olagrunnen i Lødingen kommune. Formålet med tiltaket er å øke dybden i innseilingen til fergeleiet. Det er søkt om å mudre omtrent 3600 kubikkmeter masser over et areal på omtrent 2600 kvadratmeter. Tiltaket skal gjennomføres ved undervannssprengning og oppgraving med gravemaskin på lekter. Massene er planlagt nyttiggjort i utfyllinger i regionen. 

Forurensningssituasjonen i tiltaksområdet

Det har blitt forsøkt tatt prøver av sjøbunnen i tiltaksområdet, men siden området i hovedsak består av fjell og sprengstein var det ikke hensiktsmessig å analysere på en svært begrenset mengde finstoff. Siden forurensning i sjøbunn er bundet til finere sediment, anses tiltaksområdet å ikke være forurenset. En prøve fra tidligere undersøkelse utenfor tiltaksområdet viste ingen forurensning over tilstandsklasse II (god tilstand).

Naturverdier og interesser i området

Det er ikke registrert marine naturtyper som overlapper med tiltaksområdet. Omtrent 850 meter sør for Olagrunnen er det registrert den marine naturtypen «bløtbunnsområde i strandsonen» med verdi svært viktig. Tjeldneset naturreservat ligger i overkant av 3 km øst for tiltaksområdet. Reservatet har i hovedsak botaniske verneformål. Det finnes registrerte områder for fiske med aktive redskaper av reke under 2 km unna tiltaksområdet og fiske med passive redskaper av kveite, sei, lange, brosme og uer under 2 km unna tiltaksområdet.

Rundt tiltaksområdet er det gjort observasjoner av flere fuglearter av nasjonal forvaltningsinteresse.

Høring

Søknaden med vedlegg er publisert under "Dokumenter" på denne siden. Eventuelle uttalelser til søknaden kan sendes til sfnopost@statsforvalteren.no eller Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø innen 1. mars 2024. Merk oversendelsen med 2023/33064.

 

 

 

Høringsfrist:
1. mars 2024