Søknad om unntak fra krav til rensing av prosessavløpsvann - Jangaard Export AS avd. Røst

Høringsfrist:
30. september 2021 23.59

Jangaard Export AS avd. Røst har søkt Statsforvalteren om unntak fra kravene til renseanlegg og utslippspunkt for prosessavløpsvann fra fiskeforedlingsanlegget i Gleaveien 12 i Røst kommune.

Publisert 23.08.2021

Hva søkes det om?

Virksomheten har søkt om å bruke rister med spalteåpning 6 mm i stedet for å oppfylle krav i forurensningsforskriften § 26-3 om renseanlegg med effektivitet tilsvarende silanlegg med spalteåpning 1 mm. I tillegg søkes det om unntak fra kravet i § 26-4 om at utslippspunktet må ligge 10 m under laveste vannstand. Søknaden gjelder perioden fram til planlagt utdyping av innseiling til Røst er gjennomført. 

Aktiviteten på anlegget

Virksomheten håndterer vanligvis mellom 2000 og 4000 tonn fisk per år.

Om utslippet

Prosessavløpsvann oppstår når vann brukes til å skylle/vaske fiskeråstoff og produksjonsanlegg.

Virksomheten utnytter hele fisken til produkter og biprodukter, men det er likevel noe blod og annet organisk materiale fra spill og søl som går ut med vaskevannet.

Etter forurensningsforskriften skal utslipp fra fiskeforedlingsanlegg som behandler mer enn 1000 tonn råstoff per år føres gjennom et renseanlegg med effektivitet tilsvarende silanlegg med spalteåpning på 1 millimeter eller mindre. Et slikt anlegg vil stoppe mye av det organiske materialet.

Utslippets innhold av vaske-/desinfeksjonsmidler forventes ikke å påvirkes vesentlig av om utslippet siles eller ikke.

Høring

Søknaden legges ut til offentlig ettersyn hos Røst kommune. Den kan også lastes ned fra denne nettsiden.

Eventuelle merknader sendes på e-post til sfnopost@statsforvalteren.no innen torsdag 30. september 2021.