Høring av søknad om revidert utslippstillatelse for Løgavlen dolomitt i Fauske

Høringsfrist:
6. september 2021 23.59

Omya Hustadmarmor har søkt Statsforvalteren om revidert tillatelse etter forurensningsloven for Løgavlen dolomittbrudd i Fauske kommune.

Publisert 30.07.2021

Den gjeldende utslippstillatelsen ble gitt av daværende Statens Forurensningstilsyn (SFT) i 1996. På grunn av denne tillatelsens alder, endringer i driftsforholdene og for å sikre at anlegget drives i tråd med dagens regler søker selskapet nå om revidert utslippstillatelse for dolomittbruddet.

Løgavlen drives i dag som dagbrudd og er et suppleringsanlegg til produksjonen i Hammerfall i Sørfold. Uttak skjer ved behov når det ikke er nok stein av riktig kvalitet tilgjengelig i Hammerfall. De seneste årene har det vært tatt ut inntil 50000 tonn fra anlegget per år.

Aktivitetene som foregår i tilknytning til drifta av dolomittbruddet er avdekning av jord og vegetasjon, flågsprengning, uttak ved boring og sprengning, opplasting og transport.

Driftstida er mandag – fredag klokken 07.00 – 17.00, mens øvrig produksjon og transport kan skje mandag – fredag klokken 06.00 – 22.00 og lørdag klokken 08.00 – 14.00.

Avrenning fra bruddet vil renses i sedimenteringsanlegg før det slippes ut til Leirelva.

At dolomittbruddet får ny utslippstillatelse betyr at vi vil stille oppdaterte krav til miljøpåvirkningene fra drifta. Dette vil være utslipp til vann, grunn og luft, støy og rystelser.

For ytterligere opplysninger viser vi til den vedlagte søknaden.

Høringsfrist:
6. september 2021 23.59