Tilsyn med skoler og barnehager

- Våre tilsyn skal bidra til læring, og de fleste skoler og kommuner opplever tilsyn som nyttig. De er fornøyde over å få en rapport og flere bruker tilsynsrapporten som et hjelpemiddel i å utvikle skolene i Nordland, sier Gunn Skjerve, underdirektør på Oppvekst- og utdanningsavdelinga.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.06.2019

Målet med tilsyn er å øke kommunens evne til å tolke og etterleve regelverket, bidra til at kommunene følger regelverket i praksis, og fremme kunnskap om regelverket generelt.

Tilsynsobjekter og tilsynsmetode

- Vi velger ut skoler, kommuner, barnehageeier eller barnehager for tilsyn ut fra risiko for avvik, kommunens størrelse og evne til å rette feil opp selv/avdekke, samt tidspunkt for siste tilsyn. I vurderingen legger vi til grunn den kunnskapen vi har om de ulike kommunene eller enhetene gjennom for eksempel vår klagesaksbehandling, henvendelser gjort til oss og tilgangen vi har til statistikker og opplysninger i våre kvalitetsvurderingsportaler, sier Håkon Baltzersen, rådgiver hos OUA.

Stedlige eller skriftlige tilsyn

- Vi vurderer om tilsynet skal være skriftlig eller stedlig. I et stedlig tilsyn besøker vi kommunen, barnehagen eller skolen, og har samtaler med barn og foreldre, og intervjuer med ansatte, forteller Baltzersen.

OUA fører to typer tilsyn etter barnehageloven for å undersøke om kommunen følger pålagte oppgaver og om praksis er lovlig.

  • Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet
  • Tilsyn med barnehagen (særlige tilfeller)  

For tilsyn med skolene etter opplæringsloven, bestemmer Utdanningsdirektoratet temaene i de felles nasjonale tilsyn (FNT). Disse tilsynene er like over hele landet, og blir gjennomført i perioden 2018 – 2021.

- I tillegg kan vi gjennomføre hendelsesbaserte og egeninitierte tilsyn i skolene. Dette er tilsyn vi vurderer ut fra risiko og enkelthendelser, og hvor tema vil være situasjonsbestemt. Vi fører også tilsyn etter introduksjonsloven, forklarer Baltzersen.

Tilsynsrapporten

- Etter tilsynsbesøket skriver vi en foreløpig rapport som kommunen, skolen eller barnehageeier får lese og gi tilbakemelding på. Hvis vi har misforstått eller feiltolket noe angående praksis, kan vi rette dette opp før endelig tilsynsrapport blir sendt ut, sier seniorrådgiver Gunn Elisabeth Johannessen.

Når vi avdekker brudd på regelverket, får kommunen en datofestet frist til å rette.

- Dersom denne fristen ikke blir overholdt, gir vi pålegg om retting. Det er alvorlig for en kommune å få pålegg om retting, men de fleste klarer å rette opp sine feil innen oppsatt frist i den endelige rapporten, avslutter Johannessen.

I 2018 rapporterte avdelinga om totalt 18 tilsynssaker i henholdsvis fem barnehager og sju skoler. To av tilsynene var skriftlige. Så langt i år har de gjennomfør sju tilsyn med barnehage og skole, samt 2 på introduksjonsloven.

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Mer om tilsyn i skoler og barnehager

Fylkesmannens oppdrag:

«Gjennomføre tilsyn med barnehageloven og opplæringsloven med tilhørende forskrifter og etter gjeldende metodehåndbok, retningslinjer og omfangskrav.»

(Virksomhets- og økonomiinstruks 5.3.8.19 – Tilsyn, Kunnskapsdepartementet)

Regelverket er gitt for å sikre at alle barn og unge får et godt og likeverdig barnehage- og opplæringstilbud.

Antall tilsynssaker i 2018:

  • 12 - hvorav 5 barnehage, 7 opplæring
  • 2 skriftlige og 10 stedlige tilsyn

Antall tilsyn i 2019:

Gjennomført pr. 6. mai 2019: 7 på barnehage og skole, samt 2 på Introduksjonsloven
Planlagt høsten 2019: 4-5

Særlige tilfeller for barnehagetilsyn

-når kommunen har ikke iverksatt tilsyn med barnehagen, og vi mener tilsyn er nødvendig, eller

- når Fylkesmannen i tilsyn med kommunene avdekker lovbrudd i den enkelte barnehage, og som knytter seg til eierpliktene  

Tema for felles nasjonale tilsyn:

  • spesialundervisning
  • skolemiljø
  • tidlig innsats
  • elevenes utbytte av opplæringen og skolebasert vurdering
  • grunnskole-/ videregående opplæring til voksne
  • skoleeiers forsvarlige system (på alle områdene over)

Gangen i selve tilsynet

Håkon Baltzersen forteller:

- Før tilsynsbesøket ber vi om at personer med ulike roller i virksomheten gjør en egenvurdering av sine oppgaver eller praksis knyttet til lov og forskrift. Til dette bruker vi det digitale verktøyet RefLex, som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet.

Vi velger ut tema i dette verktøyet og inviterer aktuelle personer (for eksempel barnehageeier, skoleeier, ledere og ansatte) til å svare. Svarene som blir gitt her, er en del av dokumentasjonen i tilsynet. I tillegg ber vi om understøttende dokumentasjon (rutiner, avtaler, planer osv.).

På selve tilsynsdagen, har vi intervjuer med hele ansvarskjeden og samtaler med barn/elever og foreldre.