Tilskot til spreiing av husdyrgjødsel om våren og/eller i vekstsesongen (gjeld kun for område nær prioriterte vassdrag med elvemusling)

Lonevassdraget i Osterøy kommune
Lonevassdraget i Osterøy kommune Foto: Øyvind Vatshelle, SFVL.

Det kan i prioriterte og kartfesta område nær vassdrag med elvemusling gjevast tilskot for å spreie all husdyrgjødsel eller biorest som eit føretak skal spreie innan 10. august. Tiltaket skal stimulere til at spreiing blir gjort på eit gunstig tidspunkt. For å kunne tildelast tilskotet krev det såleis ei aktiv handling som her er spreiing av husdyrgjødsel/biorest innan 10. august. Formålet med tiltaket er å redusere spreiing av husdyrgjødsel om hausten ved vassdrag med elvemusling.

Publisert 16.07.2019, Sist endra 03.05.2021

Kravet om spreiing før 10. august gjeld all spreiing av husdyrgjødsel som føretaket disponerer. Kravet til spreietidspunkt gjeld såleis også for spreiing av føretaket si husdyrgjødsel utanfor det prioriterte området, både på eige og anna jordbruksføretak. Tilskotet blir likevel berre gitt for areal som ligg innanfor prioritert og kartfesta område. For å sikre nok lagerkapasitet gjennom vinteren, bør gjødsellageret vere tømt ved spreiing før 10. august.

Føretaket skal ha gjødslingsplan og skiftenoteringar som syner spreiedato og gjødselmengde spreidd per dekar. Tiltaket gjeld spreiing på alle typar godkjent spreieareal, også på innmarksbeite når det ved eige vedtak er godkjent som spreieareal. Det skal minimum spreiast 5 kg total-Nitrogen i husdyrgjødsla per dekar. Arealet skal haustast ved slått eller beiting etter gjødslinga i søknadsåret.

Tilskotet er i hovudsak retta mot føretak med storfe, då desse har meir husdyrgjødsel enn andre produksjonar. Føretaket må: disponere dyrka mark innanfor kartfesta og prioritert område, disponere minst 80 dekar dyrka mark (innanfor + utanfor prioritert område), og disponere og spreie all husdyrgjødsel/biorest innan 10.august (innanfor + utanfor prioritert område).

Tilskotet kan ikkje kombinerast med Tilskot til spreiing av husdyrgjødsel ved nedfelling eller nedlegging eller Tilskot til spreiing av husdyrgjødsel med tilførselsslange/slepeslange.

Tiltaket gjeld prioriterte og kartfesta område nær vassdrag lista opp i tabellen under. Konkret avgrensing av kva areal som kan godkjennast er diverre ikkje tilgjengeleg i elektronisk søknadsportal, men kjem berre fram i kart i Fylkesatlas, sjå kart lenger nede.

Tabell: Vassdrag som inngår i tiltaket. Konkret avgrensing av kva areal som kan godkjennast kjem berre fram i kart i fylkesatlas (www.fylkesatlas.no), sjå omtale over.

Kommune Vassdrag/del av vassdrag
Bergen Haukåselva
Bergen, Bjørnafjorden Osvassdraget
Bjørnafjorden Døsjaelva
Bjørnafjorden Osvassdraget
Bømlo Åreidelva
Fitjar Fjordbekken
Kinn Nyttingeneselva
Stad Maurstadelva
Kvam Røyrvikelva
Osterøy Lonevassdraget
Samnanger Skjelåna og Nordbøvassdraget
Stad Dalsbøvassdraget
Sunnfjord Redalsvassdraget
Tysnes Kvernaviksbekken


Utmålingseining og førebels tilskotssats

  • kr 180 per daa
    Tiltaket gjeld berre for føretak som disponerer minst 80 daa fulldyrka eller overflatedyrka aeral, og det kan gjevast tilskot for inntil 250 daa per føretak
    (Tilskotet gjeld spreiing av husdyrgjødsel før 10. august på godkjent spreieareal som ligg innanfor kartfesta område nær prioriterte vassdrag med elvemusling. Kravet til spreietidspunkt gjeld for all spreiing av husdyrgjødsel som føretaket disponerer, både innanfor og utanfor kartfesta område.)
Elvemusling.
Elvemusling. Foto: Magnus Johan Steinsvåg.

Kartavgrensing

Sjå kart under for kva areal det er mogleg å søkje tilskot for. Dette tilskotet gjeld berre i RAUDE felt (område med elvemusling).

Tiltaka gjeld areal som har drenering mot dei aktuelle vassdraga, og i nokre høve også for andre areal i nærleiken. Det kan difor vere viktig å zoome heilt inn for å sjå nøyaktig avgrensing.

Klikk eventuelt på Fullversjon for å sjå kartet i fylkesatlas, der du kan skru på kartlag med jordbruksareal og eigedomsgrenser.

 

Døme på korleis ein kan sjå areala i fylkeastlas
Døme på korleis ein kan sjå areala i fylkeastlas

Godkjent spreieareal

Godkjent spreieareal for husdyrgjødsel er:

  1. Fulldyrka og overflatedyrka jord som aktivt blir brukt til å spreie husdyrgjødsel.
  2. Dei delane av innmarksbeite som Statsforvaltaren eller kommunen etter søknad har godkjent som spreieareal.