Ekspertkurs i økonomisk rådgivning

Dato:
7. september 2022 09:00 - 12:00
Stad:
Digitalt - Microsoft Teams
Arrangør:
Statsforvalternes regionskontakter i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet
Målgruppe:
Kurset er fortrinnsvis for Nav-ansatte som jobber som spesialist/økonomisk rådgiver/gjeldsrådgiver

Ekspertkurset er et samarbeid mellom Statsforvalteren i Trøndelag, Vestland, Oslo og Viken

Publisert 15.08.2022

Økonomi og barneperspektivet. Barn som lever i lavinntektsfamilier og husstander med vanskelig økonomi. Hvilke konsekvenser får dette for helsen, skolegang, bolig, nærmiljø osv. og hva kan gjøres?

Nina Andresen hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Cathrine Haugen ved Arbeids- og velferdsdirektoratet.  

Beregning av vedvarende lavinntekt

SSB sin definisjon og bruk av EU-skalaen dekker dette på følgende måte. Først slås husholdningsinntektene for en periode på tre år sammen, deretter ser man om årsgjennomsnittet for treårsperioden er lavere enn 60% av medianinntekten det samme året.

Litt mer inngående forklart kan man si at indikatoren slår sammen inntektene i husholdningen over en treårsperiode, og deler denne summen på 3. Dette er den gjennomsnittlige husholdningsinntekten i treårsperioden. Man måler den samlede inntekten til husholdningen, etter at skatt er trukket fra. Inntekten inkluderer også offentlige overføringer som sosialhjelp, samt kapitalinntekter som aksjeutbytte. Lavinntektsgrensen beregnes ved å se på mediangjennomsnittet for hele landet i samme treårsperiode. EUs definisjon av lavinntekt benyttes, og den er satt til 60 % av medianinntekten. Husholdningene som har en gjennomsnittlig samlet inntekt under den gjennomsnittlige lavinntektsgrensen for de samme årene, har vedvarende lavinntekt. Beregningene tar høyde for sammensetningen av husholdningen (forklart i tabellen under).

Medianinntekten: Det inntektsbeløpet som deler en fordeling i to like store grupper, etter at inntekten er sortert stigende (eller synkende). Det vil altså være like mange personer med inntekt over som under medianinntekten.

Justering av husholdningsinntekt basert på husholdningsstørrelse: For å kunne sammenligne inntekter til husholdninger av ulik størrelse og sammensetning er det nødvendig å justere inntekten for å gjøre den sammenlignbar på tvers av husholdninger. Hvis man er flere personer i en husholdning, trenger man større inntekt for å opprettholde den samme levestandarden som en mindre husholdning ville hatt. Man regner også med at større husholdninger har visse stordriftsfordeler, som utgifter til TV, strøm, hvitevarer, medietilgang og lignende. Justeringen av husholdningsinntekten gjøres ved hjelp av «ekvivalensskalaer». Det finnes flere slike skalaer, men den vanligste skalaen er EU-skalaen. Ifølge denne skal første voksne ha vekt lik 1, neste voksne vekt lik 0,5, mens hvert barn får vekt lik 0,3. I en husholdning med to voksne og to barn, ville man da regnet den første voksne som 1, neste voksne som 0,5, og hvert barn som 0,3 (1+ 0,5 + 0,3 + 0,3 = 2,1). Dette betyr at denne familien på fire, måtte hatt 2,1 ganger større inntekt enn en enslig person for å ha samme økonomiske velferden (SSB). I oversikten under kan man se eksempler på husholdningssammensetninger, og hvor grensen går for 60 % av medianinntekt etter skatt.

Husholdningssammensetning

EU-skala, 60 prosent (kr)

EU-skala, antall forbruksenheter

 

2020

2020

Enslig

242 600

1

Enslig forsørger med ett barn

315 400

1,3

Enslig forsørger med to barn

388 200

1,6

Enslig forsørger med tre barn

461 000

1,9

Par uten barn

363 900

1,5

Par med ett barn

436 700

1,8

Par med to barn

509 500

2,1

Par med tre barn

582 300

2,4

Par med fire barn

655 100

2,7

 

Ved beregning av lavinntekt på individnivå kan med andre ord medianberegningen legges til grunn for å finne et relativt mål å ta utgangspunkt i. Deretter kan man beregne målet etter husholdningssammensetning med vedlagte tabell.

Dato:
7. september 2022 09:00 - 12:00
Stad:
Digitalt - Microsoft Teams
Arrangør:
Statsforvalternes regionskontakter i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet
Målgruppe:
Kurset er fortrinnsvis for Nav-ansatte som jobber som spesialist/økonomisk rådgiver/gjeldsrådgiver