Digital samling for alle som arbeider med barn, unge og foreldre i kommunane

Dato:
18. november 2021 09:00 - 19. november 2021 12:00
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
Alle tilsette i kommunar i Vestland som møter barn, unge og foreldre i sin arbeidskvardag.
Påmeldingsfrist:
16. november 2021 23:59

Tema for desse to dagane blir førebygging, tidleg innsats, tverrfagleg samarbeid og teneste- og tiltaksutvikling på tvers av tenesteområder og kommunegrenser. Påmeldinga er open, og program er klart.

Publisert 02.11.2021, Oppdatert 02.11.2021

Vi har invitert ei rekkje førelesarar til å snakke om tema som valdsførebygging, Betre Tverrfaglig Innsats (BTS og BTI), barnefattigdom og barneverns- og oppvekstreformen. Vi har også invitert nokre kommunar til å dele sine erfaringer med å jobbe saman på tvers av tenesteområder for å gje barn og unge heilheitleg og koordinert hjelp.

Barnevernsreforma også omtala som oppvekstreforma, trer i kraft 1. januar 2022. Målet er at fleire barn og foreldre skal få rett hjelp til rett tid. For at reforma skal bli vellukka må alle som arbeider med tenester og tiltak til barn og unge snakke saman og tenke heilskapleg. 

For alle kommunar i Vestland

Vi inviterer derfor alle som møter barn, unge og foreldre i sin arbeidskvardag, som tilsette i skule, barnehage, helsestasjon, PPT, barnevernstenesta, familietenesta, NAV, flykningtenesta og alle andre tenester og tiltak retta mot utsette barn og unge, hjelpetiltak, tverrfagleg samarbeid og tidleg innsats til samling.  

Vi håpar dagane vil gje dykk god informasjon og inspirasjon til å skape endå betre og meir helskaplege tenestetilbod til barn, unge og foreldre som treng det.  

Det er gratis å delta på samlinga. Program finn de her.

De vil få lenke til samlinga på e-post den 17.11.2021.

Dato:
18. november 2021 09:00 - 19. november 2021 12:00
Stad:
Teams
Arrangør:
Statsforvaltaren i Vestland
Målgruppe:
Alle tilsette i kommunar i Vestland som møter barn, unge og foreldre i sin arbeidskvardag.
Påmeldingsfrist:
16. november 2021 23:59