Dei gode bustadsosiale grepa – erfaringar frå bustadsosialt arbeid

For å nå måla i den bustadsosiale strategien Bolig for velferd (2014–2020), har Husbanken gjennomført eit bustadsosialt kommuneprogram. I programperioden har mellom anna fleire vanskelegstilte barnefamiliar fått høve til å kjøpe eigen bustad, og fleire kommunar samordnar i større grad bustad og tenester.

Publisert 10.02.2022

Programmet er gjennomført i samarbeid med om lag 70 kommunar. 

Programkommunane gjorde seg mange erfaringar i programperioden, som kan vera nyttige for andre kommunar å kjenna til. Derfor har Husbanken henta inn og samanfatta erfaringer om dei gode bustadsosiale grepa som kommunane gjorde i programperioden. 60 kommunar svarte på eit omfattande spørjeskjema, og Husbanken har samanfatta svara på Veiviseren.no.

Solid forankring, tverrfagleg samarbeid, aktiv, fleksibel og effektiv bruk av verkemidlar, og tydeleg ansvar for koordinering av det bustadsosiale arbeidet er blant utsegna som går att i svara.

På veiviseren.no deler programkommunane erfaringar om sitt bustadsosiale arbeid innanfor temaa forankring og eigarskap, overordna strategi, organisering og samordning, økonomiske ressursar, kompetanse og brukarmedverknad. På nettsida finn du både tekstar, forklaringar og videoar som klårgjer de ulike temaa. 

Finn ut meir på Veiviseren.no

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.