Verjemål

Oppdatert 10.05.2022

Ei verje sikrar interessene til ein person som anten er mindreårig, eller som har fått oppnemnt verje. Ein person som treng hjelp til å sikre sine eigne interesser, kan få verje både på det økonomiske og det personlege området.

Det å få verje vil seie at du får hjelp til gjeremål du ikkje greier sjølv, slik at du kan fungere på lik linje med andre i samfunnet. Eit verjemål skal vere tilpassa behova du har, og det skal ikkje vere meir omfattande enn det som er nødvendig. Vanleg verjemål er frivillig, og du bestemmer sjølv om du vil ha verje eller ikkje. 

Statsforvaltaren er førsteinstans på verjemålsområdet. Det vil seie at det er Statsforvaltaren du skal kontakte om du, eller nokon som står deg nær, treng verje. 

Klagerett

Du kan klage på eit vedtak om oppretting av verjemål. Dei som har rett til å klage er vedkommande som er sett under verjemål, verja, den som har sett fram kravet om verjemål eller personens ektefelle/sambuar, næraste livsarving og søsken. For andre vedtak enn oppretting av verjemål er det vanlig klagerett etter reglane i forvaltningslova. Klagefristen er tre veker frå du mottok vedtaket. Du skal sende klagen til Statsforvaltaren. Statsforvaltaren kan omgjere vedtaket, eller sende klagen vidare til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmynde og klageinstans for vedtak gjort av Statsforvaltaren.

Vil du bli verje?

Det er ulike typar verjer:

  • Du kan bli oppnemnt som verje til barn utan foreldre, eller dersom foreldra av ulike grunnar ikkje kan ha heile eller delar av verjeansvaret
  • Du kan bli oppnemnt som verje for vaksne
    • viss du er forelder til vaksne barn
    • viss du er søsken, besteforelder, onkel, tante eller ein annan person i storfamilien eller i omgangskrinsen. I tillegg kan du også vere verje som nabo, ven eller viss du berre har eit ønske om å bidra ved å stille opp frivillig
    • viss du vel å stille opp som verje som ein del av arbeidet ditt, eller berre fordi du har eit ønske om å vere til nytte (fast verje/profesjonell)
  • Du er verje som forelder til egne barn under 18 år. Verje er den eller dei som har foreldreansvaret.

Kva som må til av kvalifikasjonar og eigenskapar for at du skal kunne bli verje, er avhengig av oppdraget. Statsforvaltaren avgjer kven som skal vere verje, og hovudregelen er at valet vert teke i samråd med personen som skal ha verje. Som regel legg vi vekt på at du handterer utfordringar, har kjennskap til regelverket og offentlege instansar, at du er flink til å formulere deg, har orden i eigen økonomi og likar å gjere noko for andre. Du må også ha god vandel, og verjer må leggje fram politiattest. Statsforvaltaren tilbyr nødvendig opplæring og ser til at du utfører vervet på forsvarleg vis.

 

Vis meir

Verjemålsgruppa hos Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark har telefontid måndag, tysdag, torsdag og fredag kl. 9.00-11.00 og 12.00 til 14.00. Telefon: 33 37 10 00

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 03.05.2022

Vergemålstelefonen stengt 12. mai

Grunnet interne møter og kurs holder vergemålstelefonen stengt torsdag 12. mai. 


Publisert 30.03.2022

Vergemålstelefon - påske

Redusert åpningstid i påsken 2022


Publisert 08.03.2022

Regnskapskurs

Statsforvalteren arrangerer regnskapskurs for vergene i forkant av innlevering av vergeregnskapet for 2021. 


Publisert 23.08.2021

Jeg er verge og ønsker å hente ut koronapass for den jeg er verge for – hva skal jeg gjøre?

Foreløpig gis det kun digital tilgang til koronapass på Helsenorge ved bruk av BankID. Mange vergehavere har ikke BankID, og dersom de har slik ID, er denne personlig, og en verge kan ikke bruke BankID som tilhører en annen.


Publisert 09.02.2021

E-læringskurs for verjer

Statens sivilrettsforvaltning (SRF) har laga ei ny kursplattform for verjer.


Publisert 27.01.2021

Verjemål:Om vaksinasjon mot Covid-19

Det ligg ikkje til oppgåva til oppnemnde verjer å samtykka til vaksinasjon mot Covid-19 på vegne av verjehavar.


Publisert 31.12.2020

INFORMASJON TIL VERGER – COVID-19 – REPRESENTANTORDNINGEN

Denne informasjonen sendes også pr. e-post til alle våre faste representanter og verger.


Publisert 07.12.2020

Brukarundersøking for verjer – 2020

Fylkesmennene skal gjennomføra ei brukarundersøking blant verjer i 2020. Det er Statens sivilrettsforvaltning som har stått for utforminga av undersøkinga.


Publisert 20.03.2020

Informasjon til verger – Covid-19 – Representantordningen

Denne informasjonen sendes også pr. e-post til alle våre faste representanter og verger.


Publisert 16.03.2020

Informasjon - Covid-19 - Vergemål

Situasjonen omkring COVID-19 / koronaviruset er krevende for oss alle, og dere har kanskje en del spørsmål som følge av den.