Kartlegging av naturtyper 2022

Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Foto: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

På vegne av Miljødirektoratet vil det sommeren og høsten 2022 bli gjennomført kartlegging av naturtyper i fylket. Kartleggingen er en langsiktig, nasjonal satsning for å bedre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur.

Publisert 11.05.2022

Hvorfor kartlegger vi naturtyper?

Målet med kartleggingen er å få på plass god stedfestet/koordinatbestemt informasjon om naturen til bruk i blant annet arealforvaltning.

Ved at stedfestet informasjon om natur er tilgjengelig tidlig i en arealplanprosess vil dette kunne bidra til at det er lettere å ta hensyn til naturen. I tillegg bidrar det til en mer effektiv og forutsigbar prosess.

Kartleggingen kan også være nyttig for grunneiere som ønsker å søke tilskudd til tiltak for truet natur og kulturlandskapet.

 

Hva skal kartlegges?

Hvilke naturtyper som skal kartlegges er fastsatt i kartleggingsinstruksen for 2022 som er utgitt av Miljødirektoratet. I år er det valgt ut områder i Holmestrand, Larvik, Drangedal, Nissedal, Hjartdal, Tinn og Vinje kommuner i vårt fylke.

Kartleggingsområdene skal undersøkes for 111 ulike naturtyper. De fleste av disse naturtypene er rødlistet i Norge, mens resten er viktige leveområde for trua og nær trua arter.

Du kan les mer om hvordan naturtypekartlegging foregår her

Her ser du kart over hvilke områder som er valgt ut i Norge i 2022

Områdene som skal kartlegges kan inneholde både innmark og utmark.

Resultatene fra kartleggingen vil bli tilgjengelig for alle via Naturbase våren 2023

 

Hvordan skal områdene kartlegges?

Kartleggingen vil foregå på land etter et standardisert system som heter Natur i Norge (NiN).

At et område vil bli kartlagt innebærer i praksis at området vil bli undersøkt til fots for forekomst av de 111 naturtypene.

Ved funn av en naturtype vil den som kartlegger notere ned observasjoner i samsvar med kartleggingsinstruksen og ta bilder av naturtypen.

I sjeldne tilfeller kan det være aktuelt å ta med små mengder plantemateriale for å identifisere det på et laboratorium.

All ferdsel i forbindelse med kartleggingen vil skje i samsvar med friluftslovens regler om ferdsel og god ferdselskultur.

Det er kartleggingsfirmaene Norconsult, Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter og Rambøll som skal kartlegge.

Grunneiere med areal som er interessant for kartlegging mottar et eget brev i posten om dette i løpet av mai.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Kontakt oss

Fagsjef Natur:
Arne Christian Geving
Telefon 33 37 23 51 / 90 04 39 15

E-post
fmveacg@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding