Endringer i RMP-tiltaket "Miljøavtale" for 2024

Akersvannet. Foto: Ove Bergersen, Nibio

Det var 38 gårdbrukere i Vestfold og Telemark som søkte om tilskudd til ny miljøavtale i 2023, og dette utgjorde 12 500 dekar åpen åker. Behovet og potensialet er stort for at flere gårdbrukere benytter seg av dette 'tilbudet' i 2024.

Publisert 04.03.2024

«Miljøavtale» med tiltak mot avrenning til vann videreføres i 2024 i samme områdene, men med noen justeringer. Det er viktig å redusere avrenningen av jord og næringsstoffer til innsjøer, elver, bekker og Oslofjorden, og holde jorda på jordet.

I tiltaket nr. 3 «Det skal være buffersoner langs alle vassdrag som mottar avrenning fra fulldyrka eller overflatedyrka jord» kan du nå velge om du vil ha en grasdekt kantsone med et minimum bredde på 6 meter, eller om du vil ha arealene i stubb med et minimum bredde på 20 meter.

Buffersonene kommer i tillegg til krav om 2 meter vegetasjon mot vassdrag i forskrift om produksjonstilskudd.

I tiltaket nr. 6 «Ved delgjødsling med mineralgjødsel av korn eller oljevekster skal det ikke benyttes fosfor» presiserer vi at kravet gjelder mineralgjødsel og ikke husdyrgjødsel eller biorest.

Foreløpige satser er ikke enda bestemt (foreløpig sats i 2023 var 200 kr/daa)

Veiledningshefte for RMP-tilskudd 2024 sendes ut rundt påske med SMS i ‘Info til bonden’.

Se for mer informasjon lenkene til høyre.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.