Ny forskrift om munningsfredningssoner

Høyringsfrist:
22. desember 2021 23:59
Foto: Asgeir Alvestad / Asgeir Alvestad/Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har utarbeidet en ny forskrift om regulering av fiske ved utløpet av vassdrag med anadrome laksefisk (munningsfredningssoner). Høringsfrist er 22. november 2021.

Publisert 23.11.2021

Fredning av vassdragsutløp er et viktig virkemiddel for å verne om bestander av anadrome laksefisk. I disse områdene kan gytefiske samle seg for å vente på vannføring om høsten, og spesielt sjøørret bruker brakkvann som levested når sjøvannet er som kaldest. Også sportsfiskere og fritidsfiskere må ta sin del av ansvaret for å ivareta sunne bestander av laks og sjøørret, og dette medfører å ta hensyn til fiskeregler, herunder 100-meterssoner, munningsfredningssoner og bestemmelsene i disse.

Dette forskriftsutkastet har som formål å

1) øke antall vassdrag hvor det er en 100-meterssone ved utløpene, og styrke vernet i disse.

2) videreføre eksisterende/innføre nye utvidede munningsfredningssoner utenfor de større eller mest sårbare vassdragene.

Utkastet til ny forskrift og høringsbrevet finner du i her:

- Forskrift om munningsfredninger, Vestfold og Telemark - utkast
- Høringsbrev SFVT 2021

Dette er er sendt på høring til kommuner, vannområder, naturoppsyn og lokale fiskelag. Men det er anledning for alle til å komme med innspill.

Etter gjennomført høringsrunde, vil Statsforvalteren utforme en endelig forskrift som vil publiseres i Lovdata i løpet av januar 2022.

Les mer om fiskeregler hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.