IRMAT AS søker om endring av løyve etter forureiningsregelverket for anlegget på Goasholtmyra i Notodden

Høyringsfrist:
1. november 2021

Dei søker om å utvide arealet til deponiet og mengder avfall inn på anlegget som skal sorterast og mellomlagrast.

Publisert 17.09.2021

IRMAT AS søker om følgande endringar for anlegget på Goasholtmyra i Notodden.

 • Ei utviding av deponiet
  • Auke kotehøgda frå kote 333 til kote 350
  • Endring av totalt fyllingsvolum frå 770 000 m3 til 856 000 m3
  • Årleg mengde avfall til deponi, frå 40 000 tonn til
   60 000 tonn pr. år.
 • Å kunne kverne trevirke og park- og hageavfall
 • Auka mengder til avfall som kan mellomlagrast og sorterast,
  frå 30 000 tonn til 37 050 tonn pr. år
 • Mottak av nye typar avfall, skå tabell 1 i søknaden.
 • Mottak og mellomlagring av inntil 3500 tonn avlupsslam frå vertskommunane til IRMAT AS. Avlaupsslammet skal lastast om og sendast til godkjend avfallsmottak for vidare handsaming.

 

Eventuelle merknader til søknaden kan merkast 2021/6391 og innan 01.11.2021 sendast til:

Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg 
eller på e-post til sfvtpost@statsforvalteren.no

 

Høyringsfrist:
1. november 2021

Kontakt oss

Fagsjef Forurensning:
Siv Hege Wang Grøvo
Telefon 33 37 23 18

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding 

Kontakt oss

Direktør miljøavdelingen:
Grethe Helgås
Telefon 33 37 23 09

E-post
sfvtpost@statsforvalteren.no

All kontakt på e-post blir behandla etter same prosedyre, og blir lagt inn i postjournalen. Ved spørsmål angåande ei spesifikk sak, ber vi om at du oppgir saksnummer.

Gjeld saka personsensitive opplysningar, kan du òg sende sikker melding