Søknad om mudring ved Ollebukta i Tønsberg

Høyringsfrist:
6. mai 2020

Viken sjøtjenester AS søker på vegne av Tønsberg båtforening om tillatelse til å mudre.

Publisert 16.04.2020

Viken sjøtjenester AS søker på vegne av Tønsberg båtforening om tillatelse til å mudre 6500 m2 sjøbunn med et masseuttak på 6500 -8000 m3, ved Ollebukta, gbnr. 1002/4 og 27 i Tønsberg kommune. Arbeidet ønskes utført med gravemaskin fra lekter og massene skal levers til godkjent mottak. Siltgardin og turbiditetsmåler skal benyttes under arbeidet. Dybden på mudringsstedet ønskes økt fra 0,5-1 meter til 2 meter. Hensikten med mudringen er å oppnå tilfredsstillende seilingsdybde i felles båthavn.

Sjøbunnen i tiltaksområdet har blitt analysert for miljøgifter, og resultatene viser konsentrasjoner av miljøgifter tilsvarende tilstandsklasse V (svært dårlig) iht. Miljødirektoratets klassifiseringssystem for sedimenter (veileder 02:2018).

I Miljødirektoratets Naturbase fremkommer det at omsøkte tiltak ikke vil berøre registrerte naturtyper.

 

Eventuelle uttalelser sendes innen 06.05.2020 til:
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg
eller på epost til fmvtpost@fylkesmannen.no 

 

Lenke til søknaden som du kan laste ned, ligger i menyen til høyre under dokumenter.  Søknaden kan og fås ved henvendelse til Miljøavdelingen.