Kystverket søker om endring av tillatelse for tiltak i sjø: Farled Grenland

Høyringsfrist:
15. april 2020

Kystverket søker om endringer av tillatelser etter forurensningsregelverket i forbindelse med farledstiltaket «Farled Grenland». Det søkes om utvidet omfang av utdyping ved Geiterøyholmrabben, endring av vilkår for sprengning og overvåking, og utvidet tid for tillatelse.

Publisert 12.03.2020

Kystverket søker Fylkesmannen om endring av tillatelsene etter forurensningsregelverket datert 26.9.2017 (FMVE) og 12.10.2017 (FMTE). Kystverket har vurdert at trafikksikkerhet og fremkommelighet økes dersom østlig farledslinje i Gamle Langesund flyttes 40 meter i østlig retning, spesielt ved ugunstige vær- og siktforhold. Det søkes derfor om utvidet omfang av utdyping ved Geiterøyholmrabben i Bamble og Larvik kommuner. Dersom endring ikke gjennomføres er det etter Kystverkets vurdering stor risiko for at deler av nytteeffektene ved tiltakene bortfaller, særlig «seilas ved null sikt».

Tiltakene som ble gitt tillatelse i 2017 omfattet fjerning av 16 170 mog 110 710 m3 av Geiterøyholmrabben ned til dybdekote -16,4 meter (delområde 2 i tillatelse av 12.10.2017). Søknad om endring omfatter fjerning av ytterligere 13 800 m2 og 64 300 m3 sjøbunn i dette delområdet. Totalt omfang av tiltakene i delområde 2 omfatter dermed fjerning av 30 000 m2 og 175 000 m3.

Kystverket har tidligere undersøkt naturforhold og forurensingstilstand, og legger dette til grunn for endringssøknaden.

Det søkes i tillegg om enkelte endringer av Fylkesmannens vilkår som omhandler sprengning og overvåking, og om forlengelse av tillatelsene med minimum 2 år.

Eventuelle uttalelser sendes til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, Postboks 2076, 3103 Tønsberg eller på epost til fmvtpost@fylkesmannen.no innen 15.04.2020. Alle uttalelser vil bli registrert i vår postjournal.