Barn og foreldre

Oppdatert 20.12.2023

Alle barn har rett på ein trygg og god barndom og oppvekst. Familien er den viktigaste kjelda til læring, omsorg, tryggheit og tillit. Samstundes har vi fleire lover som sikrar at det offentlege også kan bidra til beste for barna. I det daglege er det kommunen som skal sørge for barnets beste, men også fleire statlege styresmakter har oppgåver knytt til forholdet mellom barn og foreldre.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

01.03.2024

Webinarserie om ungt utenforskap

28. februar lanserte KS Trøndelag en webinarserie om ungt utenforskap. – Vi håper den vil gi ny kunnskap og inspirere, sier prosjektleder, Camilla Juul.


20.02.2024, Oppdatert 26.02.2024

Å ta barn på alvor- spennende fagdag om å samtale med barn og unge om sensitive tema

RVTS Midt og Statsforvalteren i Trøndelag inviterer til spennende gratis fagdag 21. mars i samarbeid med dr.polit og spesialpedagog Kari Trøften Gamst. Hvordan kan vi jobbe kunnskapsbasert i møte med barn og unge vi har bekymring for og hvordan kan vi bruke voldsforebyggende verktøy? Dette er noe av programmet for dagen.


26.10.2023

Hvordan behandle klage på vedtak?

Et enkeltvedtak er en avgjørelse som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. Forvaltningslovens kapittel V og enkelte bestemmelser i barnevernslovens kapittel 12, gir regler om vedtakets form og innhold.


05.10.2023

Digital fagfredag - Barnevernstjenestens arbeid med tilbakeføring

Utgangspunktet når barn flyttes ut av hjemmet etter omsorgsovertakelse er at det er midlertidig. Den overordnede målsetningen er å oppnå tilbakeføring, gjenforening av barn og foreldre.


20.06.2023

Webinar om barnekoordinatorordningen - status og erfaringsdeling

Statsforvalteren inviterer til erfaringsdeling for arbeidet med barnekoordinator i Trøndelag.

Endringene i velferdslovgivningen med virkning fra 1. august 2022 innholder bestemmelser om samarbeid, samordning, barnekoordinator og individuell plan. 


08.06.2023

Tekniske feil i barnevernssystemet

Statsforvalteren i Trøndelag har undersøkt om Trønderske kommuner er rammet av den tekniske feilen i kommunenes datasystem for barnevernet.


26.04.2023

Barnets beste: Forebygging av vold og overgrep mot barn og unge

At barn og unge blir utsatt for vold og overgrep angår oss alle. Det er et samfunns- og folkehelseproblem som medfører at barn og voksne blir utsatt for store belastninger og betydelige fysiske og psykiske problemer. Arbeidet med å forebygge og bekjempe vold og overgrep mot barn og unge må prioriteres høyt!


18.04.2023

Kartlegging av lavterskel psykisk helsetilbud for barn og unge i Trøndelag

Barn og unges psykiske helse er en viktig del av folkehelsearbeidet og regjeringen ønsker å styrke dette tilbudet. Det rettes spesielt fokus på forebyggende tiltak og styrking av lavterskeltilbud i kommunene.


10.03.2023

Barnevernstjenestens arbeid med gjenforeningsmålsettingen

Det er et grunnleggende prinsipp i barnevernloven at en omsorgsovertakelse ikke skal vare lenger enn nødvendig, noe som også følger av Den europeiske menneskerettskonvensjonen.


08.03.2023

Rekruttering av fosterhjem i familie og nettverk

Mangel på fosterhjem er en sentral og alvorlig utfordring i barnevernsarbeidet. Det er for de fleste barn en fordel å flytte til et fosterhjem i nærheten av oppvekstmiljøet sitt.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel