Endringer i velferdstjenestelovgivningen

For å styrke oppfølgingen av utsatte barn, unge og deres familier, er det med virkning fra 1. august 2022 vedtatt bestemmelser om samarbeid, samordning, barnekoordinator og individuell plan.

Til enhver tid er det barn og unge som har behov for et sammensatt tjenestetilbud med oppfølging som involverer flere aktører i velferdstjenestene. Noen vil ha slike behov allerede fra fødselen av, og andre vil få behov for slike tjenester underveis.

Det er endringer og nye bestemmelser i helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven, psykisk helsevernloven, tannhelsetjenesteloven, pasient- og brukerrettighetsloven, barnevernloven, barnehageloven, opplæringsloven, privatskoleloven, sosialtjenesteloven, NAV-loven, krisesenterloven, familievernkontorloven og integreringsloven.

Formålet med endringene er å styrke oppfølgingen av utsatte barn og unge og deres familier gjennom økt samarbeid mellom velferdstjenestene.

15. september lanserte Helsedirektoratet, i samarbeid med Utdanningsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet veilederen «Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier».

Veilederen omtaler følgende bestemmelser:

  • Plikt for velferdstjenestene til å samarbeide uten at samarbeidet er knyttet til en enkelt sak (samarbeid på systemnivå)
  • Plikt for velferdstjenestene til å samarbeide i enkeltsaker (samarbeid på individnivå)
  • Samordningsplikt for kommunen
  • Rett til barnekoordinator  
  • Rett til individuell plan (IP)

Hensikten med veilederen er å forklare bestemmelsene nærmere, tydeliggjøre ansvar og myndighet, gi veiledning om hvordan pliktene kan ivaretas og være et praktisk verktøy for implementering av de nye eller endrede bestemmelsene.

6. oktober arrangerte Statsforvalteren i Trøndelag frokostmøte for ledere på helse, oppvekst og velferdsområdet. Lenke til opptaket og presentasjonen finner du på høgre side.

 

Statsforvalteren i Trøndelag inviterer til to frokostseminar om endringene i velferdstjenestelovgivningen og veilederen Samarbeid om tjenenester til barn, unge og deres familier.

Første seminar er:
Torsdag 19. januar 2023 kl. 08.00 – 09.00

Tema er regelverksendringene og veiledere Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier. Se mer informasjon og lenke for å delta på teamsmøtet.

Andre seminar er:
Torsdag 26. januar 2023 kl. 08.00-09.00

Tema er Retten til barnekoordinator. Se mer informasjon og lenke for å delta på teamsmøtet.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.