Skjema Tema Omtale
K
Kommunal garanti Kommunal styring For kommunar som skal søkje Statsforvaltaren om godkjenning av kommunal garanti. Slik søknad må sendast når beløpet som kommunen skal garantere for, overstig ei bestemt grense. Kommunen kan gjerne også bruke skjemaet som støtte og kontroll i framkant av at saka skal opp til politisk behandling i kommunen.
P
Prosjektskjønn Kommunal styring Søk om midlar til kommunal omstilling og fornying eller rapporter bruken av tildelte midlar.