Ramnes skyte- og øvingsfelt - søknad

Høyringsfrist:
25. februar 2024 23:59

Forsvarsbygg har søkt om revidert utslippstillatelse etter forurensningsloven for Ramnes skyte- og øvingsfelt i Tjeldsund kommune. Søknaden med vedlegg ligger ute til offentlig ettersyn frem til 25.02.2024.

Publisert 24.01.2024

Søknaden omhandler blant annet utslipp til vann og grunn, støy, og håndtering av forurensede masser.

Hensikten med søknaden er å sikre nødvendig handlingsrom for Forsvaret slik at utdannings- og øvingsvirksomheten kan gjennomføres på en måte som tilfredsstiller dagens og fremtidens krav.

Eksisterende tillatelse ble gitt av Fylkesmannen i Nordland den 31.05.2002.