Søknad om utfylling i sjø ved Strandveien 114, Finnsnes

Høyringsfrist:
3. desember 2021

Søker er 2GM Eiendom AS. Hensikten med utfyllinga er landvinning for næringsareal. 

 

 

Publisert 12.11.2021

Utfyllinga det søkes om omfatter et ca. 3 000 m2 stort sjøområde, der det skal fylles ut med inntil 12 000 m3 sprengstein.

Senja kommune har gitt dispensasjon for denne utfyllinga fra gjeldende reguleringsplan.

Miljøkonsekvenser 
Miljøundersøkelser av sjøbunnen i området for planlagt utfylling har påvist miljøgiften antracen i tilstandsklasse III (moderat miljøtilstand), mens det like nordøst for området er påvist antracen i tilstandsklasse IV (dårlig miljøtilstand) samt pyren og PCB7 i tilstandsklasse III.

Ved utfylling i sjø vil det være en generell fare for nedslamming av nærliggende områder. Forurensning på sjøbunnen vil kunne virvles opp, og medføre spredning av miljøgifter. Utfylling med sprengsteinmasser kan også medføre fare for spredning av plast fra sprengledninger etc. i sjøen.

Søknaden
Her finner du søknaden med vedlegg

Send inn dine innspill
Statsforvalteren skal behandle søknaden etter forurensningsloven. Alle som ønsker kan komme med uttalelse til søknaden, innen 3. desember 2021.

Uttalelse sendes til sftfpost@statsforvalteren.no

eller i brev til:

Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Statens hus
9815 Vadsø

Vi ber om at vår referanse 2021/9361 oppgis.

Høyringsfrist:
3. desember 2021

Kontaktpersonar