Tromsø Fiskeindustri AS søker om utslippstillatelse

Høyringsfrist:
30. november 2021

Tromsø Fiskeindustri AS søker om utslippstillatelse for utvidet produksjon av fiskefôr i Stakkevollveien 57, i Tromsø. Alle som vil kan komme med innspill til søknaden innen 30. november.

Publisert 03.11.2021

Oppsummering av søknaden

Tromsø Fiskeindustri AS produserer i dag fiskefôr fra sitt produksjonsanlegg i Stakkevollveien i Tromsø. Bedriften mellomlagrer også ensilasje og fiskemel på anlegget. Driften skjer i henhold til utslippstillatelse gitt av Fylkesmannen i Troms datert 29. februar 2012.

Bedriften planlegger å utvide sin produksjonskapasitet til 150 tonn fiskefôr per år. Derfor søker de om ny utslippstillatelse.

Økt produksjon av fiskefôr vil skje med eksisterende produksjonslinje på anlegget. Det oppgis at den planlagte produksjonsøkningen vil medføre noe økt utslipp av organisk materiale (fett og oppløst tørrstoff) til sjø. Utslippet går ut i sjøen via en avløpsledning i Tromsøysundet som ligger på 25 meters dyp. Produksjonsøkningen vil ifølge bedriften ikke medføre luktutslipp, siden lufta som brukes til tørking av fôret resirkuleres og ikke slippes ut av produksjonslokalet.

Bedriften planlegger for 260 driftsdøgn per år, som tidligere.

Sakens dokumenter

Les søknaden fra Tromsø Fiskeindustri AS her

Send inn innspill innen 30. november

Høyringsfrist:
30. november 2021

Kontaktpersonar