SalMar søker om utslippstillatelse til nytt lakseslakteri på Senja

Høyringsfrist:
15. desember 2020

SalMar AS avdeling for slakterianlegg søker om utslippstillatelse til nytt lakseslakteri på Klubben i Senja kommune. Alle som ønsker kan gi innspill til søknaden innen 15. desember. 

Publisert 12.11.2020

Bakgrunn

SalMar AS planlegger å etablere et nytt lakseslakteri, InnovaNor, på Klubben i Senja kommune. De søker om tillatelse til utslipp fra produksjonen.

Det søkes om tillatelse til mottak, slakting og filetering og pakking av inntil 100 000 tonn laks pr år. Det skal produseres tre sluttprodukter; fersk hel sløyd fisk, frossen hel sløyd fisk og filetert fisk. Biprodukter som slog, hoder, ryggbein og avskjær vil gå til ensilering og videre prosessert til olje og mel. Den totale utnyttelsesgraden av råvaren oppgis til å være nært 100%.

Planlagt oppstart av slakteriet er angitt å være våren 2021. Det legges opp til drift 20 timer i døgnet, 260 døgn i året. Etablering av slakteriet er i tråd med områdereguleringsplan for Klubben industriområde.

 

Utslipp til vann

SalMar AS søker om tillatelse til utslipp av kjølevann og prosessvann. Det vil benyttes sjøvann både til kjølevann og prosessvann. Det forventes ca. 10 °C økning på kjølevannet før dette slippes ut. Kjølevann vil slippes ut rett utfor industriområdet på Klubben på ca. 2 meters dyp, mens utslippet fra prosessvann vil føres ut i Gisundet på 45 meters dyp ca. 6,7 km fra industriparken. 

Prosessvannet skal gjennomgå en tre-trinns renseprosess før det slippes ut. Renseprosessen innebærer grov- og finfiltrering samt desinfeksjon med klor.

Det forventes et årlig utslipp av 52,3 tonn nitrogen; 5,2 tonn fosfor og 54,9 tonn fett fra slakteriet. Åkerblå AS har gjennomført spredningsmodelleringer for prosessavløpet for å skaffe et bilde av de mulige konsekvensene av tiltaket. Resultatene viser at utslippet er fortynnet ca. 100 ganger før det når overflaten ved utslippsstedet, 1000 ganger før det når fjorden og mellom 2000 og 10 000 ganger før det når strandsonen.

Opplysninger i Naturbase viser at det er påvist naturtypene israndavsetning og korallrev sør/sør-vest for omsøkte utslippspunkt for prosessvann. Søker er bedt om å redegjøre for hvordan det omsøkte utslippet kan komme til å påvirke disse naturtypene.

Les søknaden

Du kan laste ned alle søknadens dokumenter her:

Søknad

Vedlegg 2-3.5_4

Vedlegg 3.5_5-4.8_7

Vedlegg 4.8_8-9.2_6

Vedlegg BAT

 

Send dine innspill

Fylkesmannen skal behandle søknaden etter forurensningsloven. Alle som ønsker kan komme med uttalelse til søknaden, innen 15. desember 2020.

Uttalelse sendes til fmtfpost@fylkesmannen.no

eller i brev til:

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Postboks 700
9815 Vadsø

Vi ber om at dere oppgir vår referanse 2020/7698.

 

 

 

Høyringsfrist:
15. desember 2020