Søknad om mudring ved Senjahopen

Høyringsfrist:
30. november 2019

Bakgrunn for tiltaket er behovet for utdyping av innseiling og ved kaier i Senjahopen. Alle kan komme med innspill til søknaden innen 30. november.

Publisert 04.11.2019

Det samlede mudrearealet er på 134 700 m2 og omfatter om lag 318 500 m3 masser. Mudringen omfatter også sprengning av fjell. Det søkes om tillatelse til å dumpe inntil 23 000 m3 av de mudrede massene på 160-180 meters dyp på lokalitet i Mefjorden. De resterende massene planlegges benyttet i utfyllinger i sjø ved Hanslarsneset og Steinneset i Hopsvannet.

 

Miljøtilstand og fare for spredning av forurensning

Miljøundersøkelser i mudreområdene påviser miljøgiften tributyltinn (TBT) opp til tilstandsklasse V (svært dårlig miljøtilstand) utenfor kaiene i sør, og TBT opp til tilstandsklasse IV (dårlig miljøtilstand) utenfor kaiene i nord. I sør er det også påvist de polyaromatiske hydrokarbonene (PAH) antracen og pyren i tilstandsklasse III (moderat miljøtilstand). Forurensede masser planlegges lagt i strandkantdeponi ved Hanslarsneset.

Ved mudring, dumping og utfylling i sjø vil det være en generell fare for nedslamming av nærliggende områder. Forurensning på sjøbunnen vil kunne virvles opp, og bidra til spredning av miljøgifter. Utfylling med sprengsteinmasser kan også medføre fare for spredning av plast.

Søker har foreslått avbøtende tiltak for å hindre spredning av forurensing og redusere påvirkning på naturmangfold, søknaden kan leses her.

 

Send inn dine innspill

Fylkesmannen skal behandle søknaden etter forurensingsregelverket og åpner for uttalelser til søknaden. 

Uttalelser kan sendes til

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Statens hus
9815 Vadsø

eller på epost til fmtfpost@fylkesmannen.no innen 30. november.

Vi ber om at vår referanse 2019/11759 oppgis ved henvendelse til oss.

Høyringsfrist:
30. november 2019