Regionalt miljøtilskudd

Regionale miljøtilskudd (RMP-tilskudd) skal stimulere bøndene til å gjøre tiltak for å begrense forurensning og fremme kulturlandskapsverdier. Miljøprogrammet gjelder for perioden 2019 – 2022.

Det regionale miljøprogrammet består av en lang rekke ulike tilskuddsordninger som skal ta vare på kulturlandskapet, og som skal redusere forurensing fra landbruket. Det er knyttet diverse vilkår og krav til de ulike ordningene.

Regionalt miljøtilskudd 2022

Tilskuddsrammen til regionale miljøtiltak bestemmes av avtalepartene i jordbruksforhandlingene. For søknadsomgangen 2023 har Oslo og Viken fått 202,1 millioner kroner til søknadsomgangen 2022, med utbetaling i 2023. Oslofjord-tillegget utgjør 40,4 millioner kroner av den totale tilskuddsrammen, og er øremerket vannmiljøtiltak. Føringene for midlene fremgår av Prop. 200 S (2020-2021). 

Veileder for regionalt miljøtilskudd med utfyllende kommentarer og vilkår for tilskuddene for inneværende søknadsomgang finner du under dokumenter i høyre kolonne. OBS! Veilederen er ikke oppdatert med nye foreløpige tilskuddssatser, nye foreløpige tilskuddssatser er markert rødt i tabellen nedenfor. 

Søknadsfristen er 15. oktober 2022, og du kan søke fra og med 15. september.

 

Oversikt over tilskuddsordningene med foreløpig tilskuddssats søknadsomgangen 2021

De foreløpige satsene under kan bli justert på grunnlag av søknadsmassen, ved eventuell endring i tilskuddsramme til Oslo og Viken etter jordbruksoppgjøret og/eller føringer fra jordbruksavtalepartene. 

Enkelte av de foreløpige tilskudssatsene er økt vesentlig fra vi publiserte de i vår (merket rødt i tabellen under). Hvorfor kan du lese i denne nyhetsartikkelen.

Tiltak for å ivareta landbrukets kulturlandskap

Drift av bratt areal

 

Helling 1:5

160 kr/daa

 

Helling 1:3 

240 kr/daa

Drift av beitelag

 

Småfe

15 kr/dyr

 

Hest/storfe

20 kr/dyr

Beite av verdifulle jordbrukslandskap i innmark

Raviner, verdifulle og utvalgte kulturlandskap

190 kr/daa

Beiting av verdifulle jordbrukslandskap i utmark

Fjellområder

Småfe

30 kr/dyr

Storfe / Hest

285 kr/dyr

Øyer / holmer

Småfe

285 kr/dyr

Storfe / Hest

1425 kr/dyr

Tilskudd til biologisk mangfold

Slått av verdifulle jordbrukslandskap*   50 kr/daa
Skjøtsel av gårdsdammer   475 kr/dam
Slått av slåttemyr og slåttemark   1425 kr/daa
Skjøtsel av biologisk verdifulle arealer   240 kr/daa
Skjøtsel av styvingstrær**   475 kr/tre
Soner for pollinerende innsekter*** I kombinasjon 5 kr/meter
Enkeltstriper 10 kr/meter

Tilskudd til kulturmiljøer og kulturminner

Drift av seter

4 uker

95 000 kr/seter

 

6 uker

95 000 kr/seter

Skjøtsel av enkeltstående automatisk fredete kulturminner

 

475 kr/gravminne

Skjøtsel av steingjerder, trerekker og alleer**  

15 kr/meter

Tilskudd til avrenning til
vassdrag og kyst

Prioriterte områder

Andre områder

Ingen jordarbeiding om høsten, erosjonsrisikoklasse 

 

 

Klasse 1

130 kr/daa

20 kr/daa

Klasse 1 med dråg

130 kr/daa

70 kr/daa

Klasse 2

130 kr/daa

70 kr/daa

Klasse 2 med dråg

240 kr/daa

100 kr/daa

Klasse 3

240 kr/daa

100 kr/daa

Klasse 4

240 kr/daa

110 kr/daa

Gras på arealer utsatt for flom og erosjon

210 kr/daa

0 kr/daa

Ingen jordarbeiding på flomutsatte og/eller vassdragsnære arealer 130 kr/daa 80 kr/daa
Direktesådd høstkorn og høstoljevekster, erosjonsklasse 1-4

200 kr/daa

0 kr/daa
Fangvekst som underkultur

200 kr/daa

100 kr/daa
Fangvekster sådd etter høsting

350 kr/daa

150 kr/daa

Grasdekt vannvei

35 kr/meter 0 kr/meter
Grasstriper i åker 5 kr/meter 0 kr/meter
Grasdekt kantsone i åker 15 kr/meter 0 kr/meter
Fangdammer 850 kr/daa 850 kr/daa

Tilskudd for å redusere utslipp til luft

Nedfelling eller nedlegging av husdyrgjødsel 20 kr/daa
Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange 50 kr/daa

Tilskudd for å redusere bruk av kjemiske plantevernmidler

Ugrasharving i åker   45 kr/daa
Ugrasbekjempelse i radkulturer   85 kr/daa

Tilskudd miljøavtale og klimarådgiving****

Miljøavtale trinn 1 - jordløsning 215 kr/daa
Miljøavtale trinn 2 - spredning av kompost, egenprodusert 425 kr/daa
Klimarådgiving (NYTT i 2021) to til en 8000 kr
én til én 6000 kr
gruppe 2000 kr

* I prioriterte kulturlandskap
** Gjelder UKL og Verdifulle kulturlandskap. Begrenset til maksimalt kroner 10 000 per foretak
*** Begrenset til maksimalt 5000 meter per foretak

**** Begrenset til maksimalt kroner 50 000 per foretak (Miljøavtale)

 

Bakgrunn

Regionalt miljøprogram (RMP) 2019-2022 for Oslo og Viken er utarbeidet av Statsforvalteren, og inkluderer en regional forskrift om Regionale miljøtilskudd for Oslo og Viken. Målet for RMP er å bidra til å ivareta kulturlandskapet, begrense utslipp til luft og vann, samt økt jordliv, humusinnhold og bedre jordstruktur.

RMP er en del av Regionalt bygdeutviklingsprogram (RBU), hvor vårt felles mål er at landbruket i Oslo og Viken skal utnytte regionens markedsnærhet og særpreg på en bærekraftig måte for å øke mat- og skogproduksjonen og utvikle nye bygdenæringer.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.