Kommuneøkonomi

Statsforvaltaren skal gi råd og rettleiing i økonomiforvaltninga, blant anna knytt til regelverk, inntektssystem og statsbudsjett.

Robek

ROBEK-registeret er eit register over kommunar og fylkeskommunar som er i økonomisk ubalanse eller som ikkje har vedteke økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsrekneskapen innanfor dei fristane som gjeld. Kommunar og fylkeskommunar i ROBEK er underlagt statleg kontroll (delegert til Statsforvaltaren) med årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leigeavtalar. Kommunar og fylkeskommunar i ROBEK skal fastsette ein tiltaksplan som sikrar at økonomien kjem i balanse.

Kommunale garantiar

Kommunane kan gi lånegarantiar. Vedtaket skal godkjennast av Statsforvaltaren dersom beløpet som kommunen garanterer for, er over ein bestemt sum. Tal innbyggarar i kommunen avgjer kva beløpsgrense som gjeld. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommunar som ikkje har meir enn 3000 innbyggarar
  • 2 000 000 kroner for kommunar som har over 3000, men ikkje meir enn 10 000 innbyggarar
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikkje meir enn 30 000 innbyggarar
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikkje meir enn 100 000 innbyggarar
  • 10 000 000 for kommuner som har over 100 000 innbyggarar

Tal innbyggarar per 1. januar året før garantivedtaket avgjer beløpsgrensa for kommunen.

Skjønnsmidlar

Kommunane kan få skjønnsmidlar, som er ein del av dei statlege overføringane til kommunesektoren. Det er Statsforvaltaren som fordeler midlane til kommunen i det enkelte fylket. Tildelinga skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskap

Dersom ein av eigarkommunane i selskapet er underlagt reglane i kommunelovas § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennast av Statsforvaltaren.

Vis meir


07.04.2021

Midler til lokale virksomheter i kommunene

Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. 


30.12.2020

Fordeling av skjønnsmidler til smittevern, herunder kommunenes oppfølging av TISK-strategien, som følge av Covid-19

Høsten 2020 har vi til sammen mottatt og fordelt 864,9 millioner kroner i skjønnsmidler til våre kommuner. 


30.10.2020

Tildeling av skjønnsmidler som kompensasjon for koronakostnader i kommunene

Resterende ordinære skjønnsmidler for 2020 og ekstra skjønnsmidler i forbindelse med utbruddet av koronaviruset er nå fordelt våre kommuner.


08.10.2020

Statsbudsjettet 2021

Regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2021 ble lagt fram 7. oktober kl. 10. På samme tidspunkt ble det avholdt et informasjonsmøte for våre kommuner. 


12.08.2020

Økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-tall for 2019

Vi laget et enkelt hefte med oversikt over økonomiske nøkkeltall for våre kommuner.


02.06.2020

Regjeringens strategi for økonomiske tiltak fremover – Norges vei ut av krisen

29. mai la regjeringen fram forslag til en ny tiltakspakke for kommunesektoren.


29.05.2020

Regjeringen har bevilget 100 millioner til flomsikring i kommunene

Oslo og Viken er tildelt 10 millioner av disse. Den fylkesvise rammen er basert på vurderinger av de behov og tiltak som er spilt inn fra kommunene.


12.05.2020

Kommuneproposisjonen 2021 og Revidert nasjonalbudsjett 2020

Regjeringen la i dag fram forslag til Kommuneproposisjonen 2021 og Revidert nasjonalbudsjett 2020.


30.04.2020

Fordeling av ekstra skjønnsmidler til våre kommuner i forbindelse med utbruddet av koronaviruset

For at kommunene skal være best mulig rustet til å møte utfordringene de står ovenfor ble skjønnsrammen til kommunene i alt økt med 400 millioner kroner i 2020. Av disse fikk Oslo og Viken litt over 144 millioner kroner. Nå er fordelingen av disse klar.


20.04.2020

Midler til kommunesektoren som følge av Covid-19

Kommuner og fylkeskommuner har i dag i en ekstraordinær utbetaling fått overført midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.