Kommuneøkonomi

Oppdatert 08.04.2024

Statsforvaltaren skal gi råd og rettleiing i økonomiforvaltninga, blant anna knytt til regelverk, inntektssystem og statsbudsjett.

Robek

Robek-registeret er eit register over kommunar og fylkeskommunar som er i økonomisk ubalanse eller som ikkje har vedteke økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsrekneskapen innanfor dei fristane som gjeld. Kommunar og fylkeskommunar i Robek er underlagt statleg kontroll med årsbudsjett, låneopptak og langsiktige leigeavtalar. For kommunane er denne kontrollen delegert til Statsforvaltaren. Kommunar og fylkeskommunar i Robek skal fastsette ein tiltaksplan som sikrar at økonomien kjem i balanse.

Kommunale garantiar

Kommunar kan gi lånegarantiar. Vedtaket skal godkjennast av Statsforvaltaren dersom beløpet som kommunen garanterer for, er over ein bestemt sum. Tal innbyggarar per 1. januar året før garantivedtaket avgjer beløpsgrensa for kommunen. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommunar som ikkje har meir enn 3000 innbyggarar
  • 2 000 000 kroner for kommunar som har over 3000, men ikkje meir enn 10 000 innbyggarar
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikkje meir enn 30 000 innbyggarar
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikkje meir enn 100 000 innbyggarar
  • 10 000 000 for kommuner som har over 100 000 innbyggarar

Kommunen kan bruke det digitale søknadsskjemaet til å søkje Statsforvaltaren om godkjenning av kommunal garanti. Bruk av skjemaet sikrar at vi får inn dei opplysningane vi treng for å behandle søknaden. Kommunen kan gjerne også bruke skjemaet som støtte og kontroll i framkant av at saka skal opp til politisk behandling i kommunen.

Skjønnsmidlar

Kommunane kan få skjønnsmidlar, som er ein del av dei statlege overføringane til kommunesektoren. Det er Statsforvaltaren som fordeler midlane til kommunen i det enkelte fylket. Tildelinga skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskap

Dersom ein av eigarkommunane i selskapet er underlagt reglane i kommunelovas § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennast av Statsforvaltaren.

Vis meir


Publisert 02.04.2024

Økonomiske nøkkeltall basert på foreløpige KOSTRA-tall for 2023

Vi har utarbeidet et enkelt hefte med tabeller og kart over noen utvalgte økonomiske nøkkeltall for kommunene i vår region.


Publisert 25.03.2024

Utbetaling av ytterligere skjønnsmidler etter ekstremværet «Hans»

De to siste gjenstående søknadene er nå behandlet av Kommunal- og distriktsdepartementet og har fått en samlet utbetaling på 5,8 mill. kroner i kompensasjon for skader etter ekstremværet.


Publisert 04.01.2024

Skjønnstilskudd etter ekstremværet "Hans"

Departementet har behandlet 9 av 11 søknader og tildelt noen av kommunene i Viken til sammen 141 millioner kroner i skjønnstilskudd i kompensasjon for skader etter ekstremværet. To av søknadene er fremdeles under behandling.


Publisert 09.10.2023

Statsbudsjett 2024

Regjeringens forslag til Statsbudsjett ble lagt fram 06.10.2023.Veksten i frie inntekter er høyere enn det som ble varslet i kommuneproposisjonen for 2024 og har sammenheng med det nye anslaget på merkostnader til pensjon. 


Publisert 12.09.2023

Økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-tall for 2022

Vi har nå publisert et enkelt heftet med tabeller og kart over økonomiske nøkkeltall for våre kommuner.


Publisert 12.05.2023

Kommuneproposisjon 2024 og revidert nasjonalbudsjett 2023

Det ble i går lagt fram regjeringens forslag til politikk for kommunesektoren og det økonomiske opplegget for det kommende året. I den samme proposisjonen ble også revidert nasjonalbudsjett presentert.


Publisert 30.03.2023

Økonomiske nøkkeltall basert på foreløpige KOSTRA- tall for 2022

Vi har utarbeidet et enkelt heftet med tabeller og kart over noen utvalgte økonomiske nøkkeltall for våre kommuner. 


Publisert 06.10.2022

Statsbudsjett 2023

Regjeringens forslag til Statsbudsjett ble lagt fram i dag.


Publisert 28.06.2022

Økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-tall for 2021

Det er nå publisert et enkelt heftet med tabeller og kart over økonomiske nøkkeltall for våre kommuner.


Publisert 12.05.2022

Revidert nasjonalbudsjett for 2022 og kommuneproposisjonen 2023

Den 12. mai la regjeringen fram forslag til RNB og Kommuneproposisjonen for 2023