Melding etter forurensningsforskriften kap. 27 - Utslipp fra mellomstore forbrenningsanlegg

Skjemaet gjelder for forbrenningsanlegg med nominell tilført termisk effekt fra og med 1 MW og inntil 50 MW ved forbrenning av faste, flytende og gassformige brensler. 

Et forbrenningsanlegg kan ikke starte opp før det har mottatt bekreftelse fra forurensningsmyndigheten om at det er registrert (§ 27-4) eller har fått tillatelse (§ 27-5).

Mer informasjon til utfylling av skjemaet kan finnes i Miljødirektoratet sin veileder - Veileder til forurensningsforskriften kapittel 27 - Utslipp til luft fra mellomstore forbrenningsanlegg

 

 

Sist endra 05.10.2022

Skjemaet ligger i høyre marg. Veiledningen ligger i skjemaet. Skjemaet skal sendes til Statsforvalteren i Innlandet.