Her er oversikten over skjema og hjelpemidler som brukes av Statsforvalteren innenfor alle våre fagområder. Noen lenker går direkte til aktuelt skjema. Andre går til ei side med støtteinformasjon og hjelp sammen med snarveger til skjemaet.

Skjema Tema Omtale
A
Avfall, årleg rapportering for deponi Miljø og klima For industrideponi og avfallsdeponi som skal levere årleg rapportering til Miljødirektoratet og Statsforvaltaren.
E
Elvefiske Miljø og klima For elveeigarlag som skal rapportere om fangst i elv.
F
Fisketiltak Miljø og klima Søk om tilskot som kan medverke til å oppretthalde og forvalte ville anadrome laksefisk. Du kan også søkje om tilskot for å leggje til rette for fiske etter anadrome laksefisk.
Forureining, akutt utslepp av avløpsvatn Miljø og klima Skjema for kommunar og bedrifter (den som har gjort skade) som skal varsle om akutte utslepp frå avløpsanlegg med løyve etter kap. 14 i forureiningsforskrifta der utsleppet har konsekvensar for miljøet.
Forureining, planlagt utslepp av avløpsvatn Miljø og klima For kommunar eller bedrifter som skal varsle om planlagt utslepp av avløpsvatn. Skjemaet kan også brukast til oppfølgande meldingar.
Forureining, årleg rapportering for industri Miljø og klima For bedrifter som skal rapportere om eigenkontroll. Eigenkontrollen omfattar alle utslepp som har innverknad på miljøet.
Fysiske tiltak i vassdrag Miljø og klima Fysiske tiltak i vassdrag krever tillatelse fra fylkeskommunen og/eller Statsforvalteren etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag.
H
Hogst av kantvegetasjon langs vassdrag Miljø og klima, Landbruk og mat Søknadsskjema for fjerning av kantvegetasjon langs vassdrag
K
Kalking i vassdrag Miljø og klima Organisasjonar, bedrifter, kommunar og private kan søkje om støtte til tiltak som reduserer den negative effekten av sur nedbør i vassdrag. Sur nedbør har negativ effekt på naturmangfaldet i vassdrag.
M
Melding, forurensningsforskriften kap. 24 - asfaltverk Miljø og klima Forurensning
Melding, forurensningsforskriften kap. 27 - forbrenning av rene brensler 1-50 MW Miljø og klima Forurensning
Melding, forurensningsforskriften kap. 28 - kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling Miljø og klima Forurensning
Melding, forurensningsforskriften kap. 29 - mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner Miljø og klima Forurensning
Melding, forurensningsforskriften kap. 30 - produksjon av pukk, grus, sand og singel Miljø og klima Forurensning
Melding, forurensningsforskriften kap. 33 - Forurensning fra produksjon av fabrikkbetong, betongvarer og betongelementer Miljø og klima Forurensning
Motorferdsel i verneområde Miljø og klima Du kan søkje om å drive motorferdsel i eit verna område. Du må oppgje føremålet med ferdselen.
Mottak av jord- og steinmasser som ikke er forurenset Miljø og klima Søknadsskjema for mottak av jord- og steinmasser som ikke er forurenset. Alle typer anlegg eller virksomhet som skal ta imot jord- og steinmasser fra flere eksterne kilder, må søke om tillatelse etter forurensningsloven. Tiltaket, som kan være alt fra igjenfylling og istandsetting av masseuttak til oppfylling for nydyrkingsformål, må være avklart etter plan- og bygningsloven på forhånd.
P
Prioriterte kulturlandskapsområde Miljø og klima Grunneigarar, privatpersonar, organisasjonar, kommunar og institusjonar kan søkje om forvaltningstiltak i verdfulle kulturlandskap. Kulturlandskapet må vere registrert som prioritert kulturlandskap.
Prioriterte og truga artar Miljø og klima Grunneigarar, privatpersonar, organisasjonar, bedrifter og institusjonar kan søkje om støtte til tiltak for å ta vare på truga artar og prioriterte artar.
R
Rovvilt, akutte førebyggjande tiltak mot rovviltskadar Miljø og klima Husdyreigarar og tamreineigarar kan søkje om støtte til akutte tiltak mot rovviltskadar. Søknaden må på førehand vere avtala med Statsforvaltaren.
Rovvilt, erstatning for sau drepne av freda rovvilt Miljø og klima I tilfelle der gaupe, jerv, bjørn, ulv eller kongeørn er årsak til tap av husdyr eller tamrein, kan dyreeigaren søkje om erstatning.
Rovvilt, førebyggjande tiltak mot rovviltskadar Miljø og klima Husdyreigarar og tamreineigarar kan søkje om støtte til førebyggande tiltak mot rovviltskadar. Tiltaket må kunne forventast å ha direkte tapsreduserande effekt.
Rovvilt, konfliktdempande tiltak Miljø og klima Kommunar, organisasjonar og andre kan søkje om støtte til tiltak i lokalsamfunn der rovvilt, særleg bjørn og ulv gjer seg gjeldande. Målet er at tiltaket skal gjere lokalsamfunnet betre i stand til å handtere konfliktar som desse artane kan skape. Tiltaka skal bidra til auka kunnskap og forståing for rovvilt og rovviltforvalting.
S
Sjølaksefiske Miljø og klima For fiskarar som skal registrere fiske med fastståande reiskap etter laks, sjøaure og sjørøye.
Søknad om mottak av jord og steinmasser som ikke er forurenset Miljø og klima
U
Utvalde naturtypar Miljø og klima Organisasjonar, bedrifter, kommunar og private kan søkje om støtte til tiltak for truga og utvalde naturtypar.
V
Vilttiltak Miljø og klima Grunneigarar, privatpersonar, kommunar, bedrifter og frivillige organisasjonar kan søkje om tilskot til praktiske vilttiltak, støtte til å løyse oppgåver, informasjonstiltak med meir. Skjemaet tilhøyrer Miljødirektoratet. Statsforvaltaren behandlar søknadene som gjeld artar det ikkje kan jaktast på.