Her er oversikten over skjema og hjelpemidler som brukes av Statsforvalteren innenfor alle våre fagområder. Noen lenker går direkte til aktuelt skjema. Andre går til ei side med støtteinformasjon og hjelp sammen med snarveger til skjemaet.

Skjema Tema Omtale
M
Melding til verjemålsavdelinga hos Statsforvaltaren Verjemål, Anna Bruk skjemaet til å sende inn ei melding til vergemålsavdelinga hjå Statsforvaltaren i tilfelle der det ikkje finst ein annan skjematype som passar betre. (Altinn-skjema)
V
Verjeerklæring Verjemål Skjema for deg som er verje og som skal stadfeste at du tek på deg verjeoppdraget og at du er innforstått med oppgåver, ansvar og plikter. (Skjema frå Statens sivilrettsforvaltning)
Verjegodtgjering Verjemål Søk om godtgjering og dekning av nødvendige utgifter knytt til oppdraget som verje. (Skjema frå Statens sivilrettsforvaltning)
Verjegodtgjersle via DFØ-portalen Verjemål Skjema for verjer som skal sende reiserekning, be om utgiftsrefusjon eller honorar.
Verjemål for mindreårig person Verjemål Meld behov for verjemål for ein mindreårig person. (Skjema frå Statens sivilrettsforvaltning)
Verjemål for vaksen person Verjemål Bruk skjemaet for å søkje om at det blir oppretta verjemål for ein vaksen person eller deg sjølv. For å kunne sende inn ein søknad om verjemål for andre enn deg sjølv, må du vere nær pårørande, lege eller tilsynslege for personen det gjeld. Institusjonen/bustaden der personen oppheld seg og ansvarlege ved sosialtenesta eller helse- og omsorgstenesta i kommunen, kan og sende inn ein søknad om verjemål. Skjemaet kan sendast inn av person og verksemd. Skjemaet krev innlogging med tryggingsnivå 3 eller høgare. (Altinn-skjema)
Verjemål, bli fast verje eller representant for eninsleg mindreårig asylsøkjar Verjemål Søk om å bli fast verje eller representant for einslege mindreårige asylsøkjarar (Altinn-skjema frå Statens sivilrettsforvaltning)
Verjemål, fullstendigheitserklæring Verjemål For verjer som skal levere årleg erklæring om rekneskap og formuesforvaltning. (Skjema GA-8042 frå Statens sivilrettsforvaltning).
Verjemål, samtykkeerklæring Verjemål Skjema for deg som treng verje og som samtykkjer til at du får verje. Bruken av skjemaet føreset at du er samtykkekompetent. (Skjema frå Statens sivilrettsforvaltning)
Verjemål, statsforvaltarens godkjenning, samleskjema Verjemål For verjer som skal gjere disposjonar som krev samtykke frå Statsforvaltaren. Skjemaet har sikker innlogging.
Verjemål, søk om å få oppretta Verjemål Bruk skjemaet til å søkje om å få oppretta verjemål for ein vaksen person eller deg sjølv. Skjemaet kan brukast av deg som treng verje, nære pårørande og ein persons verje (viss han eller ho allereie står under verjemål), eller av behandlande lege eller tilsynslege. (Altinn-skjema frå Statens sivilrettsforvaltning)
Ø
Økonomisk status for person med verje Verjemål For verjer som skal sende inn økonomisk status for person med verje. (Skjema frå Statens sivilrettsforvaltning)