Satsingen på Tangen er resultat av langsiktig planlegging

Den planlagte plusslandsbyen Mjøstangen på Tangen har ført til en debatt om jordvern, og kommunen har fått kritikk for å omdisponere dyrka og dyrkbar jord. Og - det er en vanskelig jobb å finne gode løsninger når man som myndighet må sette viktige samfunnshensyn opp mot hverandre. Men på Tangen mener vi at satsingen totalt sett blir bra både for regionen og miljøet. Dette er et resultat av langsiktig planlegging, sammen med en helhetlig tilnærming hos alle partene.

Publisert 03.12.2021

Reguleringen på Tangen er et resultat av prosesser og vanskelige avveininger de siste 10-15 årene, hvor også regionale planer for arealutnyttelse har vært førende. I Stange kommune har det vært bred politisk enighet over lang tid, sist da kommuneplanens arealdel ble rullert for ett år siden. Her fikk kommunen anledning til å endre utbyggingsrekkefølge, slik at alt er lagt til rette for å realisere planene om boligbygging.

Jordvernstrategi

Stange kommune og Statsforvalteren i Innlandet er enige om at vern av jordressursene skal ha høy prioritet, i tråd med nasjonale mål. Jordvern innebærer å sikre at landbruksjord fortsatt skal brukes til å dyrke mat og ikke omdisponeres til andre formål. Dyrket og dyrkbar jord er avgjørende for vår matsikkerhet på kort og lang sikt.

De siste 10 årene er det de store nasjonale samferdselsprosjektene, utbygging av E6 og dobbeltsporet jernbane, som har krevd omdisponering av dyrket mark. Dobbeltsporet jernbane tar store arealer. I planarbeidet har det derfor vært et mål å finne løsninger som bevarer mest mulig dyrket mark – samt å få tilbakeført arealer, som ikke lenger er en del av jernbanetraseen, til dyrket mark.

Statlige styringssignaler om å fortette og utvikle rundt kollektivknutepunkter er positivt for jordvernet i et lengre perspektiv. Det vil likevel kunne innebære at noe dyrket og dyrkbar jord må omdisponeres, noe som isolert sett er i konflikt med nasjonale målsettinger om et sterkt jordvern.

Felles holdning

For Stange kommune og Statsforvalteren i Innlandet er utviklingen på Tangen resultat av en langsiktig strategi om utbygging i nærheten av sentrale knutepunkt. Utredningene om dobbeltspor på InterCity-strekningen mellom Oslo og Lillehammer startet tidlig på 2000-tallet. Det var flere problemstillinger det var viktig å ta tak i sett fra Stange og Innlandet sin side. De viktigste var jordvern og hvilke stasjoner som skulle bestå.

Stange kommune og Statsforvalteren har hatt en felles holdning til disse spørsmålene helt fra starten. Vårt mål er å legge til rette for de beste samfunnsmessige løsningene der vi balanserer alle hensyn. Jordvern må balanseres mot andre samfunnsbehov og noe nedbygging er vanskelig å unngå. Dette gjelder spesielt ved utbygging av kommunikasjonsårer, men også når andre samfunnsinteresser skal ivaretas.

Vi har hele tiden vært enige om at det er viktig å sikre at det fortsatt er en jernbanestasjon på Tangen. Etableringen av stasjon og knutepunkt på Tangen inngår som en del av planlagt samfunnsutvikling og infrastruktur i et 100 års-perspektiv. Tangen er en del av en utvidet Osloregion og har funksjon som pendlerstasjon til Oslo. Som knutepunkt i en attraktiv bosteds- og arbeidsregioner det derfor helt sentralt å utnytte potensialene som ligger på Tangen.

For at Bane Nor skulle etablere et stoppested på Tangen, måtte det lokalt og regionalt vises vilje til å satse – og til å bygge opp under dette fremtidige knutepunktet med boliger og tjenestetilbud nær stasjonen. Kommunen, fylkeskommunen og Statsforvalteren vedtok planer som viste denne viljen, og i 2014 ble Tangen valgt. Neste skritt har derfor vært å utvikle knutepunktet. Den planlagte utbyggingen av Mjøstangen ligger nært det kollektive knutepunktet og sentrum.

Langsiktig planlegging

Vi mener det er avgjørende å tenke helhetlig og langsiktig i samfunnsplanleggingen. Vår rolle er å sikre god planlegging og arealforvaltning og samtidig legge til rette for at grunneiere og utbyggere ønsker å investere i utvikling.

Et godt samarbeid har vært viktig for å komme frem til de gode løsningene, og de mange avveiningene som er gjort har vært krevende for både kommunen og Statsforvalteren. Vi er ikke i tvil om at det er samarbeidet mellom kommunen, Statsforvalteren og Bane Nor, som nå sikrer muligheten for utvikling på Tangen. Samtidig mener vi at det lagt til rette for en løsning som vil skjerme andre jordbruksarealer for nedbygging i tiden framover.

 

Nils A. Røhne, Ordfører i Stange kommune
Anne Kathrine Fossum, Kommunal- og samordningsdirektør, Statsforvalteren i Innlandet
Haavard Elstrand, Miljø- og landbruksdirektør, Statsforvalteren i Innlandet

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.