Utkast til tillatelse for mottak av jord- og steinmasser på Brøtaskogen

Høyringsfrist:
29. februar 2024 23:59
Illustrasjonen er hentet fra vedlegg til søknad om tillatelse etter forurensningsloven, mottatt 28. mars 2023.
Foto: Fagernes Utvikling AS.

Vi har sendt ut forhåndsvarsel om krav i tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Fagernes Utvikling AS. Tillatelsen gjelder mottak av masser som ikke er forurenset for utfylling/deponering eller gjenbruk, samt drift av snødeponi på deler av området. 

Publisert 02.02.2024

Kommentarer og innspill til forhåndsvarselet med utkast til tillatelse, kan sendes oss innen utgangen av februar 2024. 

Mottak av masser fra flere ulike kilder for utfylling eller deponering krever særskilt tillatelse etter forurensningsloven, jf. vårt brev til kommunene i Innlandet, datert 14. september 2022, publisert her: Mottak av jord- og steinmasser som ikke er forurenset må søke om tillatelse.

Fagernes Utvikling AS har søkt om mottak av jord- og steinmasser som ikke er forurenset (såkalte «rene masser») på Brøtaskogen, gnr/bnr 16/86 i Nord-Aurdal. Søknaden er i henhold til reguleringsplan vedtatt av kommunestyret i Nord-Aurdal den 23. mars 2023. Masser som mottas ved anlegget skal enten gjennomgå forberedelse til gjenbruk, herunder nedknusing av sprengsteinmasser, eller benyttes til utfylling/deponering på stedet. Formålet med deponering og utfylling med masser er på sikt å etablere næringsareal for industri-, håndverks- og lagervirksomhet. 

I tillegg planlegger Fagernes Utvikling AS å benytte nordvestre del av området til deponering av snø. De anslår at det kan deponeres ca. 25-30 000 m3 snø her i sesongen.

Et av de viktigste formålene med tillatelse etter forurensningsloven, er å sette tilstrekkelige vilkår rundt mottakskontroll. Vi vil også sette spesifikke vilkår til støv og støy, journalføring med mer. Ved å regulere virksomheten med tillatelse etter forurensningsloven, vil Statsforvalteren også kunne føre tilsyn ved virksomheten.