Bevaring av verdifull natur – Oppstart av verneprosess

Høyringsfrist:
11. desember 2023 23:59
Område med myr
Foto: Thor Østby.

Statsforvalteren har sendt ut oppstartsmelding av verneprosesse for utvidelse av Fokstumyra naturreservat i Dovre kommune.

Publisert 13.11.2023

Oppstartsmeldingen med vedlegg finnes i høyremenyen. Det nye området er: 

  • Utvidelse av eksisterende Fokstumyra naturreservat

Aktuell verneform vil være naturreservat (§ 37 i naturmangfoldlova). Dette innebærer et strengt vern med forbud mot fysiske inngrep og motorferdsel. En framtidig verneforskrift vil blant annet regulere tiltak som vesentlig kan endra verneverdiene angitt i verneformålet. Naturreservat har som formål å verne områder som inneholder trua, sjelden eller sårbar natur eller på annen måte har særlig betydning for biologisk mangfold. Tradisjonelt friluftsliv, jakt, bær- og matsopplukking og beiting vil være tillatt.

Mer informasjon om området vil komme i forbindelse med høringen som er planlagt vinteren 2023/2024.

Dersom det er merknader til saken som Statsforvalteren bør ta hensyn til under utarbeidelsen av et konkret høringsforslag, bes disse sendt til Statsforvalteren i Innlandet, Postboks 987, 2604 Lillehammer eller til e-post sfinpost@statsforvalteren.no senest 11. desember 2023. Du kan også skrive inn din uttalelse i skjemaet nedenfor.