Høring – Forslag om endring av vernegrense og verneforskrift for Lågendeltaet naturreservat

Høyringsfrist:
1. mai 2023 23:59
Kartutsnitt Lågendelta

Klima- og miljødepartementet har bedt om at det utredes en endring av vernegrense og verneforskrift for Lågendeltaet naturreservat. Formålet med endringene er å åpne for å kunne føre frem ny E6 forbi Lillehammer i tråd med vedtatt reguleringsplan for strekningen Roterud – Storhove.

Publisert 01.03.2023

Miljødirektoratet har delegert oppdraget fra departementet videre til Statsforvalteren i Innlandet.

Regjeringens beslutning er nærmere beskrevet i nyhetssak på hjemmesiden til Klima- og miljødepartementet, se lenke i høyremenyen. 

Grensejusteringen skal begrense seg til det som er høyst nødvendig. Statsforvalteren foreslår å ta ut ca. 27 daa vernet areal fra eksisterende naturreservat. Endring av det geografiske virkeområdet for vernet vil først skje etter at regjeringen har besluttet hvilke miljøforbedrende tiltak som skal gjennomføres utover det som følger av Statsforvalterens vedtak av 25.4.22. Arbeidet med å utrede dette vil pågå parallelt med denne høringen, og skjer i regi av Nye Veier AS.

Vi ber om at innspill begrenses til de forslag som er på høring. Høringsfristen er 1. mai 2023.