Utkast til tillatelse for mottak for jord- og steinmasser på Skoug gård

Høyringsfrist:
3. juni 2022 23:59
Oversiktskart fra søknaden med adkomstveg og oppfyllingsfelt med nye koter (Gjerdalen Entreprenør AS).
Oversiktskart fra søknaden med adkomstveg og oppfyllingsfelt med nye koter (Gjerdalen Entreprenør AS).

Vi har sendt ut forhåndsvarsel om krav i tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Gjerdalen Entreprenør AS. Tillatelsen gjelder mottak og deponering av masser som ikke er forurenset.

Publisert 20.05.2022

Kommentarer og innspill til forhåndsvarselet med utkast til tillatelse kan sendes oss innen 3. juni 2022.

Gjerdalen Entreprenør AS har søkt om å etablere avfallsdeponi for rene gravemasser på Skoug gård på Brøttum i Ringsaker kommune. Formålet med deponeringen er å øke arealet med fulldyrket jord. Virksomheten skal drives over en tre-års periode, og skal være i tråd med dispensasjon fra kommuneplanen gitt av Ringsaker kommune i 2021.

Vi vurderer at det er behov for mer utfyllende vilkår til mottakskontrollen enn det som er satt i dispensasjonen gitt av kommunen og mer spesifikke rammer for hva slags masser som kan mottas ved avfallsmottaket. Vi vil også sette mer spesifikke vilkår til støv og støy, journalføring med mer. Ved å regulere virksomheten med tillatelse etter forurensningsloven, vil Statsforvalteren også kunne føre tilsyn ved virksomheten.

Innstramming av praksis

Tidligere har de fleste deponier/tipper for denne typen masser som ikke er forurenset blitt drevet etter bestemmelser i plan- og bygningsloven, regulert av kommunen. I likhet med flere andre Statsforvaltere har vi imidlertid strammet inn denne praksisen av miljøhensyn. Statsforvalteren vil nå framover kreve at aktører som driver/ vil drive slik virksomhet, søker om tillatelse etter forurensningsloven.

Dersom virksomheten er i strid med kommunens vedtatte planer og arealformål for området, må kommunen godkjenne virksomhetens bruk av området før Statsforvalteren kan gi tillatelse etter forurensningsloven. I denne saken har Ringsaker kommune godkjent virksomheten gjennom dispensasjonene gitt i 2021.