Høring – Utslippstillatelse for driftsfase E16 Kvamskleiva

Høyringsfrist:
3. juli 2020 23:59

Statens vegvesen søker om utslippstillatelse for renset tunnelvaskevann i forbindelse med vask av ny tunnel på prosjektet E16 Kvamskleiva.

Publisert 05.06.2020

Statens vegvesen Utbygging Sør-Øst skal bygge ny rassikker E16 mellom Øylo og Kvam i Vang kommune i Valdres. I anlegget inngår en 1 800 m lang tunnel forbi Kvamskleiva. Det søkes om tillatelse til utslipp av renset tunnelvaskevann for driftsfasen til Norsvinsfjorden i øst og til Støtabekken og Vangsmjøse i vest.

Vegtunneler må vaskes for å opprettholde sikt og lysforhold, og vasken er viktig for å opprettholde trafikksikkerheten.

Tunnelvaskevann inneholder mye partikler og ulike metaller. Metaller som kan være problematiske i forhold til utslipp er kobber (Cu), sink (Zn), kadmium (Cd), bly (Pb) og nikkel (Ni). I tillegg kan vannet ha høyt innhold av forskjellige PAH-forbindelser og såper (tensider).

Tunnelen mellom Hugevike og Støtabekken vil helvaskes en til to ganger i året

Vaskevannet fra tunnelvasken samles opp via sluk og føres i frostfri ledning via sandfang og oljeavskiller til tette sedimentasjonstanker ved hver av tunnelens to utløp. I tillegg dimensjoneres anlegget for å ivareta en ulykkeslast ved tankbilvelt.

Oppholdstiden i sedimenteringstanken skal være minimum 28 dager for sedimentering og såpenedbrytning. Forurensninger i vaskevannet er delvis bundet til partikler, og en del av forurensningene holdes tilbake i sandfangene. Partikler vil også sedimentere i sedimentasjonstanken og fjernes med slamsuger etter henstand.

Det vil gjennomføres prøvetaking av det rensede tunnelvaskevannet før utslipp til resipient.

For mer informasjon, se vedlagt søknad fra Statens vegvesen.

Høringsuttalelser til søknaden kan skrives i skjemaet nedenfor eller sendes til Fylkesmannen i Innlandet innen 3. juli 2020 på e-post: fminpost@fylkesmannen.no , eller per post: Postboks 987, 2604 Lillehammer.

Søknadsdokumenter ligger som vedlegg til denne sida og de er også lagt ut til gjennomsyn hos Vang kommune i Valdres.