Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

To nye skogreservater i Agder

Kongen i statsråd vedtok 23. juni 2020 vern av et nytt naturreservat og utvidelse av et eksisterende naturreservat i Agder. Begge verneområdene har kommet til gjennom ordningen med frivillig vern av skog.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 28.06.2020

I alt vernes i underkant av 4500 dekar skog i kommunene Åmli, Vegårshei og Evje og Hornnes. Områdene vil sikre viktige leveområder for en rekke truede og nær truede arter og bidra til oppnåelse av nasjonale- og internasjonale mål for naturmangfold. Gjennom vernet bevares naturen og artene som finnes der for framtida og kommende generasjoner.

Vernevedtaket omfatter også endringer i gjeldende verneforskrift for Badstudalen naturreservat i Lillesand kommune. Endringene omfattet retting av flere gnr/bnr som var feil oppgitt i gjeldende forskrift og at det er åpnet for bålbrenning med medbrakt ved på nærmere angitte bålplasser på Plassen, Sjømyr og Ulsholmen.

Rike edelløvskoger og gamle barskoger

Skogtypene som finnes i de to nye verneområdene, er svært varierte. Ulike typer gammel og rik edelløvskog finner vi i begge to. Den mest spesielle finnes uten tvil i utvidelsesområdet av Linddalsfjellet og Sydalen naturreservat, der det er en stor lokalitet med rasmark-eik- lindeskog. Her lever mange sjeldne sopper sammen med røttene til eik- og lindetrær. Flere andre uvanlige sopper som lever på og av gamle og/eller døde edelløvtrær, finnes også. Utover dette er verneverdiene i utvidelsesområdet også knyttet til gammel furuskog i lavlandet.

I Hovdefjell naturreservat finner vi en ganske stor andel gammel granskog der det også ser ut til at barlind trives godt. Dette området huser også en del sjeldne arter sopp og lav som blant annet er knyttet til den gamle barskogen.

Konsekvenser av vernevedtaket

Vernevedtaket innebærer at det legges restriksjoner på bruken av området. Alle tiltak som kan bidra til endringer i naturmiljøet er forbudt. Det vil si at oppføring av nye bygninger, vedhogst, skogsdrift, skogskjøtsel, nydyrking, motorisert ferdsel med mer ikke lenger vil være tillatt. Noen tiltak vil imidlertid kunne tillates etter godkjent søknad.

En vil likevel kunne merke og rydde eksisterende stier og vedlikeholde bygninger som finnes innenfor naturreservatene. Vanlige friluftslivsaktiviteter kan også foregå som tidligere. Verneforskriftene gir ingen begrensninger i vanlig ferdsel, stor- og småviltjakt, fiske eller plukking av bær og sopp.

Frivillig skogvern

Bortsett fra utvidelse av Bjørnstadfjellet naturreservat, inngår alle områdene i arbeidet med frivillig vern av skog på privat grunn. Områdene inngår alle i arbeidet med frivillig skogvern på privat grunn. Grunneierne har selv tilbudt områdene for vern, mot erstatning. Interessen for frivillig skogvern på Agder har økt de siste årene og det pågår vernearbeid for et stort antall områder.

Mer informasjon om vernevedtaket finner du på Klima- og miljøverndepartementets nettside.