Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Planting av strandtorn på Lista

Fylkesmannen har nå sørget for at 150 strandtorn er plantet ut i Einarsneshalsen. Dette gjøres for å styrke bestanden av den truede blomsterarten som har sin hovedutbredelse i Norge på Lista. 

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 08.10.2020

150 strandtorn er plantet ut i Einarsneshalsen. Bestanden har gått ned siden den var på høyden for ca. 70 år siden. – Nå skal vi prøve å få opp 100 blomstrende strandtorner her ute i Einarsneshalsen sier naturforvalter hos Fylkesmannen Bjørn Vikøyr.

Strandtornen trives i åpen sand med næring fra tang og tare. Den vokser i dag i hovedsak i et smalt belte i den indre dynamiske stranda. Den er sårbar for haverosjon og gjengroing.

– Populasjonen på Haugestranda er den største i Norge. Bestanden er bra, takket være at bøndene tar hensyn. Men det er et problem at bestanden flytter seg utover til mer ustabil strand hvor storm lett kan gjør store innhogg i bestanden sier botaniker Oddvar Pedersen.

Gjengroing er et hovedproblem for strandtorn. I sanddynemark betyr gjengroing at sandviddene som det var mye av på Einarsnes fram til ca 1950, i dag er dekket av vegetasjon. Det skyldes blant annet langtransportert nitrogen, tilplantinger og fravær av beitedyr i mange år. I sum har dette ført til at strandtornens naturlige biotoper her i Einarsneset plante- og fuglefredningsområde, er dramatisk redusert.

– Strandtornen trenger hjelp til å opprettholde en brukbar populasjon her ute sier naturforvalteren.

Planting med tilførsel av tare, som gir god næring over tid, er et forsøk som følges opp aktivt i tett samarbeid med lokale strandtornvenner.

Åpne sandflater er en svært viktig og sjelden biotop også for insekter som for eksempel den svært sjeldne strandmurerbia. Kyrne som har tråkket rundt i Einarsneshalsen og området innenfor to måneder i sommer, bidrar på en fin måte til å åpne sanda. Det er også aktuelt å skrape av vegetasjon i stabile dyner for å få mer sand i dagen.

Plantingen skjer i regi av Fylkesmannen i Agder som vernemyndighet i samarbeid med Farsund kommune. Innsamling av frø og oppaling av planter utføres av Botanisk hage ved Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo. Med gode lokale krefter er ca. 10 personer direkte involvert. Elever ved Farsund ungdomsskole er også invitert med.