Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Oppstart med frivillig vern av skog for to områder i Agder

Fylkesmannen i Agder har varslet oppstart av verneplanprosess for to skogområder i Aust-Agder. Områdene ligger i Tvedestrand og Åmli kommuner, og begge er tilbudt staten for varig vern gjennom ordningen med frivillig vern av skog.

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 15.10.2020

Fylkesmannen forslår nå å opprette et nytt naturreservat i området Vakerknatten-Nøklefjell på Skjekholt i Tvedestrand kommune samt å utvide Hækjenkleiv naturreservat i Tovdal i Åmli kommune.

Verneverdiene ved Vakerknatten og Nøklefjell er knyttet til varmekjær, rik edelløvskog i lavlandet. Området domineres av gammel eikeskog, men med innslag av blant annet lind, spisslønn, alm, ask og hassel. Deler av området inneholder også en forekomst av den nasjonalt sjeldne naturtypen lågurtedelløvskog.

Utvidelsesområdet på Hækjenkleiv har verneverdier knyttet til gammel eikeblandingsskog, furuskog og granskog. Området har også et ganske høyt antall sjeldne arter sopp og lav. Disse artene finnes for det meste i tilknytning til gammel eik- og furuskog i området.

Områdene er foreslått vernet som naturreservat, jf. naturmangfoldloven § 37. Begge de foreslåtte naturreservatene har kommet fram gjennom ordningen med frivillig vern av skog. Frivillig vern- ordningen innebærer at områdene er tilbudt staten for vern av grunneier. Tilbudet er utarbeidet som en del av Norges Skogeierforbund sin avtale med Miljødirektoratet om å legge til rette for frivillig vern av skog.

Formålet med oppstartsmeldingen er å invitere til samarbeid om gjennomføring av prosessen. Vi oppfordrer til å komme med innspill til verneplanarbeidet. Dette kan være forhold man mener bør omtales i forskriftene, reguleringer fra kommunene eller spesielle interesser som må tas hensyn til i den videre verneprosessen for det enkelte området.

Innspill sendes skriftlig til Fylkesmannen i Agder, Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal eller på e-post til vårt postmottak fmagpost@fylkesmannen.no innen 13.11.2020. Vi ber om at innspill merkes med saksnummer 2020/7140.