Amfibiedammer i Slevdalsvannet naturreservat

Nå starter arbeidet med de siste tiltakene i restaureringsplanen for Slevdalsvannet. Det graves tre dammer som utformes særlig med tanke på amfibier. Dammene er et viktig tilbud for skoler og nærmiljø som ønsker å lære mer om verneområdet.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 29.10.2018

Slevdalsvannet naturreservat består av selve Slevdalsvann og sumpen rundt. Reservatet har en sentral plassering for trekkende fuglearter, og er en naturlig del av det internasjonalt viktige Lista våtmarksystem (Lista RAMSAR-område).

Det tidligere ca. 200 daa store Slevdalsvann har vært senket og drenert i flere omganger for å skaffe dyrka mark. Senkningen og påfølgende gjengroing av sumpen med takrør medførte at vannspeilet på det minste ikke var større enn 2,5 dekar. Helt fra området ble vernet har det derfor vært et ønske om at dette viktige våtmarksområdet skulle restaureres.

Tidligere restaureringsarbeider

I 2015 startet Fylkesmannen arbeidet med å restaurere Slevdalsvannet som en del av nasjonal plan for våtmarksrestaurering. I første fase av restaureringen ble det gravd tre dammer for å tilbakeføre vannspeil sentralt i reservatet. Det ble gravd en dam på 5 daa og to dammer på 2 daa, bundet sammen med kanaler. De tre dammene var imidlertid bare del av tiltakene i restaureringsplanen, og i 2017 ble det gravd ytterligere to dammer for tilbakeføring av vannspeil.

Parallelt med restaureringen av Slevdalsvannet har det blitt iverksatt skjøtsel i form av hogst og rydding, samt beiting med storfe. Kommunen har også gjort en stor jobb med å tilrettelegge området for besøkende. Folk kan nå oppleve fuglelivet fra flere utkikkspunkter rundt reservatet.

Siste etappe i restureringen

Nå starter altså arbeidet med tredje fase av restaureringen av våtmarksområdet. Det skal i denne fasen graves tre mindre amfibiedammer. Dammene utformes slik at de vil bli attraktive for amfibier, men vil også få andre funksjoner. De vil selvfølgelig også være gode habitater for fugl. Fuglen får nå anledning til å kunne velge mellom dammer som ligger nær vernegrensen og folk, eller dammer som ligger mer sentralt og beskyttet i reservatet.

Amfibiedammene plasseres nærme vernegrensen og derfor ligger det til rette for at dammene kan få pedagogisk betydning. Her vil skoleklasser kunne å få undervisning og praktisk erfaring med natur og naturforvaltning. Også for andre besøkende vil dammene supplere opplevelsesmulighetene.

Farsund kommune har fått i oppdrag fra Fylkesmannen å stå for gjennomføringen av restaureringstiltakene.